PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

Dernekler Kanunu

Found 8 free book(s)

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Getirdiği ...

www.ankarabarosu.org.tr

159 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Getirdiği Yenilikler*1 Arş. Gör. Pelin Taşkın** ÖZ Bu makalede 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nu yürürlükten kaldıran

  Kanunu

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU - yalova.edu.tr

www.yalova.edu.tr

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1-Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir : 1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde

  Kanunu

T.C. ADALET BAKANLIĞI Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı

www.yayin.adalet.gov.tr

III İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No Türk Medeni Kanunu ..... 71 Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü

  Kanunu

TÜRK TĠCARET KANUNU (1) - archive.ismmmo.org.tr

archive.ismmmo.org.tr

10976-1 (2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce ticari sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer ilere asliye ticaret

  Kanunu

MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

gib.gov.tr

•Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet vereceğiz. • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenmek istediğiniz her bilgi için doğru insanlarla …

  Kanunu

İCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI T CAR ...

murat.kuruoglu.com.tr

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME Ticaret Kanunu “Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı

  Kanunu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

9080 Yurt dıúından yardım alınması Madde 21-Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak úartıyla yurt dıúındaki kiúi, kurum ve kuruluúlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Bildirimin úekli ve içeriği yönetmelikte

  Dernekler

DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ...

www.mevzuat.gov.tr

8728 Cezalar Madde 3-2 nci maddede belirtilen ilkelere aykırı hareket eden kamu görevlileri ile dernek ve vakıf yöneticileri, eylemleri başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca dernek ve vakıf

Similar queries