PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Back to document page

HEM REL K Y KSEK L SANS PROGRAMI Y KSEK L SANS PROGRAMI NA G R KO ULLARI : Sa l k Bilimleri Fak ltesi, Sa l k veya Hem irelik Y ksekokullar , Hem irelik, Sa l k Memurlu u ve Ebelik Programlar mezunu olmak. DERSLER : Ders Kredi Sa l k Tan lamas 3 Hem irelikte Kavram ve Kuram 2 Hem irelikte Ara t rma 2 Hem irelikte Bili im ve S n flama Sistemleri 3 a da Y netim Teknikleri 2 Seminer Kredisiz Sa l k Tan lamas : Birey, aile ve toplumun sa l k gereksinimlerini belirleyen subjektif ve objektif de erlendirme y ntemleri, ya am n t m evrelerine zg , normal fizyolojik ve s k g r len patolojik g stergelerin tan lanmas ve de erlendirilmesine y nelik bilgi ve uygulamalar kapsar. Hem irelikte Kavram ve Kuram : Hem irelikte temel kavram ve ilkeleri,hem irelik kuram ve kuramc lar , hem irelik s reci uygulamada kullan lan modeller hakk nda bilgileri i erir.

HEMùİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI’NA GİRİ KOULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemirelik Yüksekokulları, Hemirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik

Download HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Related search queries