PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: biology

Personeelskosten van ondernemingen en grote …

Back to document page

Personeelskosten van ondernemingen en grote P 309340 Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding loon van de werknemer (voor arbeiders op 108 % van het brutoloon). Onder Personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, De bijdragen worden door de RSZ verdeeld aan de ver- sociale lasten en pensioenen met betrekking tot de werk- schillende takken van de sociale zekerheid. De werkge- nemers ingeschreven in het personeelsregister en verbon- ver houdt momenteel 13,07 % persoonlijke bijdragen in den met de onderneming door een arbeidsovereenkomst op het brutoloon van de werknemer (voor arbeiders op of een stageovereenkomst (art.))

PACIOLI NR. 296 BIBF-IPCF 3 26 APRIL – 9 MEI 2010 sociale schulden op hun plaats op de balans en niet in de handelsschulden. 2.3. Vakantiegeld 2.3.1. Aard van

Download Personeelskosten van ondernemingen en grote …


Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Related search queries