PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : …

Back to document page

DAN I TAY. K NC DA RE. Esas No : 2014/8821. Karar No : 2015/1537. Temyiz steminde Bulunan (Daval ): Milli E itim Bakanl - ANKARA. Vekili : Kar Taraf : ste in zeti :Elaz 1. dare Mahkemesi'nce verilen g nl , E:2014/863, K:2014/1174 say l karar n, dilek ede yaz l nedenlerle 2577 say l dari Yarg lama Usul Kanunu'nun 49. maddesi uyar nca temyizen incelenerek bozulmas isteminden ibarettir. Cevab n zeti : Temyizi istenenkarar n y ntemve yasayauygun oldu u, bu nedenle istemin reddi gerekece i yolundad r. Dan tay Tetkik Hakimi : D ncesi : Mahkeme karar n n bozulmas gerekti i d n lmektedir. T RK M LLET ADINA. H k m veren Dan tay kinci Dairesi'nce dosyan n tekemm l etti i ve tarihli ara karar cevab n n geldi i anla ld ndan, y r tmenin durdurulmas istemi hakk nda bir karar verilmeksizin 2577 say l Kanuna 6552 say l Kanun ile eklenmi olan 20/B maddesi uyar nca dava dosyas incelenerek i in gere i g r ld : Dava; l Milli E itim M d rl 'nde ef olarak g rev yapan davac n n, Ta ra Te kilat ube M d rl m lakat s nav nda ba ar s z say lmas na ili kin i lemin iptali istemiyle a lm t r.

T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2014/8821 Karar No : 2015/1537 d) Genel kültürü ve genel yeteneği, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Download T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : …


Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Related search queries