PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: tourism industry

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA …

Back to document page

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA . BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN . PERMOHONAN BANTUAN MENGURUS JENAZAH. ARAHAN. 1. Borang ini mengandungi 2 muka surat. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. 2. Sila gunakan HURUF BESAR . A MAKLUMAT PESARA. Nama: Nombor Kad Pengenalan Semasa: Nombor Kad Pengenalan Dahulu: Nombor Akaun Pencen: Tarikh Kematian: B MAKLUMAT PEMOHON. 1. Nama Pemohon 2. Nombor Kad Pengenalan Semasa 3. Nombor Kad Pengenalan Dahulu 4. Hubungan 5. Nombor Akaun Bank 6. Nama Bank 7. Alamat 8. Poskod 9. Bandar 10. Negeri 11. Nombor Telefon 12. E-mel (jika ada). C PENGAKUAN. Saya (Nama). Nombor Kad Pengenalan mengesahkan bahawa maklumat seperti bahagian A dan B adalah benar dan mengaku sesungguhnya saya adalah individu yang menguruskan jenazah pesara seperti di Bahagian A. Saya akan bertanggungjawab ke atas tuntutan kepada kerajaan yang dikemukakan oleh mana-mana pihak berkenaan Bantuan Mengurus Jenazah gemulah selepas ini.

jpa.bp.umum.bmj jabatan perkhidmatan awam malaysia bahagian pasca perkhidmatan permohonan bantuan mengurus jenazah arahan 1. borang ini mengandungi 2 muka surat.

Download JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA …


Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Related search queries