PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR …

Back to document page

7103. YER A MA VE ALI MA RUHSATLARINA DA R KANUN H KM NDE. KARARNAMEN N DE T R LEREK KABUL NE DA R KANUN (1)(2). Kanun Numaras : 3572. Kabul Tarihi : 14/6/1989. Yay mland R. Gazete : Tarih : 17/6/1989 Say : 20198. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 28. Madde 1 Bu Kanunun amac , sanayi, tar m ve di er i yerleri ile her t rl i letmeleri, i yeri a ma ve al ma ruhsatlar n n verilmesi i lerinin basitle tirilmesi ve kolayla t r lmas d r. Madde 2 Bu Kanun h k mleri;. a) 1593 say l Umumi H fz ss hha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsam na giren 1 inci s n f gayris hhi m esseselere, b) Nerede a l rsa a ls n, yak c , parlay c , patlay c ve tehlikeli maddelerle al lan i lerle oksijen LPG dolum ve depolar , bunlara ait da t m merkezleri, perakende sat yerleri, ta ocaklar , akaryak t istasyonlar ve benzeri yerlere, c) 2634 say l Turizmi Te vik Kanunu kapsam na giren turizm i letmelerine, d) (M lga: 24/11/2004 5259/8 md.

7104-1 3572 sayili kanuna ek ve deĞİŞİklİk getİren mevzuatin veya anayasa mahkemesİ tarafindan İptal edİlen hÜkÜmlerİn yÜrÜrlÜĞe gİrİŞ tarİhİnİ gÖsterİr lİste

  Anayasa mahkemesi, Anayasa, Mahkemesi

Download İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR …


Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse