PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: biology

100 Soruda Serbest Bölgeler - vergidegundem.com

100 SorudaSerbest B lgelerSunuflNot: 100 Soruda Serbest B lgeler konulu al flmam z Serbest b lgeler ve b lgede faaliyet g steren m kellefler a s ndan vergi uygulamalar ile ilgili genel bir bilgi vermek amac yla ve 8 Mart 2011 tarihi itibar yla y r rl kte bulunan mevzuat n ilgili h k mleri dikkate al narak Ernst & Young uzmanlar taraf ndan haz rlanm flt r. Bu al flmada yer alan bilgi ve a klamalardan dolay Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli Mali M flavirlik ye hi bir suretle sorumluluk iddias nda bulunulamaz. lgili mevzuat n s k de ifltirilen ve farkl anlay fllarla yorumlanabilen yap s nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yap lmadan nce konunun uzmanlar ndan profesyonel yard m al nmas n tavsiye b lgeler; siyasal olarak lke s n rlar i inde olmakla beraber g mr k hatt d fl nda say lan, lkede ge erli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve idari d zenlemelerin uygulanmad veya k smen uyguland , s nai ve ticari faaliyetler i in daha genifl teflviklerin tan nd ve fiziki olarak lkenin di er k s mlar ndan ayr lan yerler olarak tan b lgelerin kurulmas i in Cumhuriyetin ilk y llar ndan itibaren giriflimler yap lm fl olmakla birlikte; ancak 24 Ocak 1980 Ekonomik s

‹çindekiler 100 Soruda Serbest Bölgeler I. Genel bilgi Soru 1-21 Sayfa 4-7 II. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar› Soru 22-71 Sayfa 8-14

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of 100 Soruda Serbest Bölgeler - vergidegundem.com

Related search queries