PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: confidence

10627 - mfa.gov.tr

10627 . DI LER BAKANLI ININ KURULU VE G REVLER . HAKKINDA KANUN. Kanun Numaras : 6004. Kabul Tarihi : 7/7/2010. Yay mland : Tarih: 13/7/2010 Say : 27640. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 49. B R NC B L M. Ama , Tan mlar, lkeler, G rev ve Yetkiler Ama ve tan mlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amac ; D i leri Bakanl n n kurulu , g rev ve yetkilerine ili kin esaslar d zenlemektir. (2) Bu Kanunun uygulanmas nda;. a) Bakan: D i leri Bakan n , b) Bakanl k: D i leri Bakanl n , c) Emsal kararnamesi: 14/7/1965 tarihli ve 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 156 nc ve 157 nci maddeleri uyar nca y r rl e konulan s rekli g revle yurtd nda bulunan memurlara denecek ayl klara ili kin Bakanlar Kurulu karar n , ifade eder. lkeler, g rev ve yetkiler MADDE 2- (1) Bakanl k, bu Kanunda belirtilen g revlerini yerine getirirken a a da belirtilen ilkeler er evesinde hareket eder: a) B lgesinde ve d nyada bar l, adil ve kalk nmaya imkan tan yan bir ortam n kal c ekilde tesisi ve g lendirilmesi.

10627 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 6004 Kabul Tarihi : 7/7/2010

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of 10627 - mfa.gov.tr

Related search queries