PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

1079 - Mevzuat Bilgi Sistemi

1079 GEN L K VE SPOR BAKANLI ININ TE K LAT VE G REVLER HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAME (1) Kanun H k. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 638 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yay mland Tarihi : 8/6/2011, No : 27958 M k. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 B R NC B L M Ama , Kapsam ve G revler Ama ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun H km nde Kararnamenin amac , Gen lik ve Spor Bakanl n n kurulu , g rev, yetki ve sorumluluklar n d zenlemektir. G revler MADDE 2- (1) Gen lik ve Spor Bakanl n n g revleri unlard r: a) Gen li in ki isel ve sosyal geli imini destekleyici politikalar tespit etmek, farkl gen gruplar n n ihtiya lar n da dikkate alarak gen lerin kendi potansiyellerini ger ekle tirebilmelerine imk n sa lamak, karar alma ve uygulama s re leri ile sosyal hayat n her al

1081 c) Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının kurulması ve çalımasına ilikin usul ve esasları belirlemek, bunları gelitirici ve

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of 1079 - Mevzuat Bilgi Sistemi

Related search queries