PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: biology

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR

T. LL E T M BAKANLI I12 YIL ZORUNLU E T MSORULAR - CEVAPLARANKARA - 2012 NS ZBilgi a olarak nitelendirilen 21. Y zy lda e itim, de i imin ve d n m n en temel akt r haline gelmi tir. Bug n uluslararas toplumda, ilk retim e itiminin yetersiz kald ve t m n fusun en az ndan lise d zeyinde e itim almas gerekti i yayg n olarak kabul edilmi tir. 1970 li y llardan itibaren ise OECD lkelerinde lise e itiminin a n fusunun tamam na yayg nla t r lmas ve niversite ncesi e itimin s resini uzatarak, gen n fusun m mk n oldu unca daha uzun s re e itim almas y n nde politikalar olu turulmu d nya genelindeki uygulamalara bak ld nda; temel e itim s recini tek bir a amada d zenlemek yerine, rencilerin ya gruplar ve fiziksel zellikleri temelinde bir kademelendirmenin tercih edildi i g r kapsamda rencilerin ya gruplar ve bireysel farkl l klar n dikkate almayan sekiz y ll k kesintisiz e itimle lkemizin en nemli zenginli i olan gen n fusu bilgi toplumunun gerektirdi i bilgi ve becerilerle donatman n m mk n olmad ndan hareketle e itim sistemimizde yeni bir yap lanmaya gidilmi 4+4+4 olarak bilinen ve ZORUNLU e itimi 12 y la karan kanunla e itim sisteminde ba layan yeni d nemin iki temel amac

t. c. mİllÎ eĞİtİm bakanliĞi 12 yil zorunlu eĞİtİm sorular - cevaplar ankara - 2012

Tags:

  Zorunlu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR

Related search queries