PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

İÇ GENELGE A4 - 27.11 - diyanet.gov.tr

BA BAKANLIK. diyanet leri Ba kanl . Say : 28/11/2007. Konu : dari i lemler GENELGE . B R NC B L M. Genel Konular Hizmet verimi ve i ak . MADDE 1 - (1) Hizmet veriminin ve i ak n n devaml l n sa lamak amac yla b t n personel, s rekli ve yo un bir al ma d zeni i erisinde bulunacak ve al ma saatleri i erisinde resm olmayan i lerle me gul olmayacakt r. ve i lemlerin zaman nda sonu land r lmas . MADDE 2 - (1) Her seviyedeki personel; yapmas gereken b t n i leri tam ve do ru bir ekilde ve en k sa s rede sonu land racak ve zaman nda ilgili mirlerine arz edecektir. (2) Birimlere intikal eden evrak, g nl k olarak ele al n p i lem g recek, makul bir gerek e olmadan hi bir evrak bekletilmeyecektir. (3) lemi uzun zaman gerektiren, ya da ba ka makamlarla yap lacak yaz malarla sonu land r lacak konularda ilgili mir veya mercilere bilgi verilecektir. al ma saatleri ve mesaiye riayet MADDE 3 - (1) al ma saatleri; sabah , le olarak tespit edilmi tir.

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı : B.02.1.DİB.0.65.02-010.06.01-1250 28/11/2007 Konu : İdari işlemler 3/18 İKİNCİ BÖLÜM Kimlik ve Giriş Kartları

Tags:

  Diyanet

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of İÇ GENELGE A4 - 27.11 - diyanet.gov.tr

Related search queries