PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: confidence

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETİ KURUMLARININ …

ZEL RENC BARINMA H ZMET KURUMLARININ STANDARTLARI LE. ALI MA usul VE ESASLARI HAKKINDA Y NERGE. B R NC B L M. Genel H k mler Ama . MADDE 1- (1) Bu Y nergenin amac , zel renci bar nma hizmeti veren kurumlar n b l mleri, kullan lacak ara gere leri, verilecek hizmet standartlar ile al ma usul ve esaslar n belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Y nerge, 6/5/2017 tarihli ve 30058 say l Resm Gazete'de yay mlanan zel renci Bar nma Hizmetleri Y netmeli i uyar nca a lan kurumlar kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Y nerge, zel renci Bar nma Hizmetleri Y netmeli ine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar MADDE 4- (1) Bu Y nergede yer alan;. a) Belletici/n bet i memur odas : Kurumda gece boyunca n bet tutan belletici ya da y netim memuru i in tahsis edilmi oday , b) al ma odas : renci yurt ve pansiyonlar nda rencilerin derse ve s navlara haz rlanma, dev yapma, okulda rendiklerini peki tirme ve benzeri etkinlikleri ger ekle tirmeleri amac yla ayr lan yeri, c) ok ama l salon: rencilerin sosyal, sanatsal, k lt rel veya sportif etkinlik

1 Özel ÖĞrencİ barinma hİzmetİ kurumlarinin standartlari İle ÇaliŞma usul ve esaslari hakkinda yÖnerge bİrİncİ bÖlÜm genel hükümler

Tags:

  Usul ve, Usul

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETİ KURUMLARININ …

Related search queries