PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Kanun …

ZEL RET M KURUMLARI KANUNU Kanun Numaras : 5580 Kabul Tarihi : 8/2/2007 Yay mland : Tarih : 14/2/2007 Say : 26434 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 46 B R NC B L M Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama ve kapsam MADDE 1 Bu Kanunun amac , T rkiye Cumhuriyeti uyruklu ger ek ki iler, zel hukuk t zel ki ileri veya zel hukuk h k mlerine g re y netilen t zel ki iler taraf ndan a lacak zel retim kurumlar na kurum a ma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel al t r lmas , kurumlara yap lacak mal destek ve bu kurumlar n e itim- retim, y netim, denetim ve g zetimi ile yabanc lar taraf ndan a lm bulunan zel retim kurumlar n n; e itim- retim, y netim, denetim, g zetim ve personel al t r lmas na ili kin us l ve esaslar d zenlemektir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Kanun Numarası: 5580 Kabul Tarihi : 8/2/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/2/2007 Sayı : 26434

Tags:

  Kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Kanun …

Related search queries