PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: biology

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU - …

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Hatice D N Mali Hizmetler Uzman Ekonomi Bakanl Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl KAYNAKLAR o6245 say l Harc rah KANUNU tarihli ve 28893 say l Resmi Gazete de yay mlanan Kuzey K br s T rk Cumhuriyeti ne Yap lacak Yolculuklarda Verilecek G ndeliklere Dair Karar ile Yurtd G ndeliklerine Dair Karar tarihli ve 28864 (m kerrer) say l Resmi Gazete de yay mlanan B t e KANUNU eki H Cetveli SUNUM PLANI oKapsam oTan mlar oHarc rah Verilecek Ki iler oYurti i/Yurtd Harc rah o rnekler KAPSAM oMerkezi y netim kapsam ndaki kamu idareleri -Genel b t eli idareler - zel b t eli idareler oBelediye ve il zel idareleri ile bunlara ba l veya bunlar n kurduklar veya ye olduklar birlik ve idareler (K yler hari ) oSabit ve d ner sermayeli kurulu lar o zel kanunlarla kurulmu banka ve te ekk ller; -T r

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Hatice DİNÇ Mali Hizmetler Uzmanı Ekonomi Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Tags:

  Kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU - …

Related search queries