PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV

BEZPODIELOV . SPOLUVLASTN CTVO. MAN ELOV. Bratislava, august 2012. Spracovan : pracovn kmi Centra pr vnej pomoci 2. UPOZORNENIE: DAJE UVEDEN V TEXTE S INFORMA N HO CHARAKTERU. ZHODA V ETK CH. OSOBN CH DAJOV JE ISTO N HODN . Uzavret m man elstva vznik aj bezpodielov spoluvlastn ctvo man elov. V bezpodielovom spoluvlastn ctve man elov je v etko, o m e by predmetom vlastn ctva a o nadobudol niektor z man elov za trvania man elstva (predov etk m pr jmy a spory z pr ce, z podnikania a pr jmy zo soci lneho zabezpe enia resp. in pr jmy), s v nimkou: vec z skan ch dedi stvom alebo darom, ako aj vec , ktor pod a svojej povahy sl ia osobnej potrebe alebo v konu povolania len jedn ho z man elov, vec vydan ch v r mci predpisov o re tit cii majetku jedn mu z man elov, ktor mal vydan vec vo vlastn ctve pred uzavret m man elstva alebo ktor mu bola vec vydan.

BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV Bratislava, august 2012 Spracované: pracovníkmi Centra právnej pomoci

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV

Related search queries