PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: air traffic controller

BORANG PERMOHONAN BEKALAN AIR …

NO. RUJUKAN :SAINS/BIL/BRG/009No. semakan: 2 Kategori Pemohon:IndividuKerajaanPertubuhan/ PersatuanPerniagaanSyarikat/ Entiti perniagaanLain-lain ::Alamat surat-menyurat:Bandar:Poskod:Negeri:(Per lu dilengkapkan oleh pemohon INDIVIDU)No. Kad Pengenalan:--No. Tentera / Polis:No. Telefon (Rumah):-No. Telefon (Bimbit):-No. Faks:-E-mel:@(Perlu dilengkapkan bagi pemohon SELAIN INDIVIDU)No. Pendaftaran Perniagaan:-Nama syarikat ::No. Kad Pengenalan:--Jawatan:No. Telefon (Pejabat):-No. Faks:-E-mel:@Alamat premis ::Daerah:Poskod:DomestikPermohonan baru (tetap)Komersial PERMOHONAN tukar milik / sambung semulaInstitusi kerajaanPermohonan baru (sementara)Lain-lain (sila nyatakan) / kami dengan ini mengakui bahawa maklumat-maklumat yang diberikan di atas adalah benar; / kami dengan ini membuat pengakuan ini tertakluk kepada Akta Akuan Berkanun 1960; PERMOHONAN BEKALAN AIRMAKLUMAT PEMOHONNama Pemohon (seperti tercatat dalam Kad Pengenalan / Passport)MAKLUMAT PERMOHONANTUJUAN KEGUNAANJENISPERAKUAN PERMOHONANSaya/kamidenganinimengakuibaha wasaya/kamitelahmemahamidanbersetujuuntu kmemenuhisertamenerimasegalaTerma-termad an Syarat-syarat BEKALAN air dan Perjanjian Perkhidmatan BEKALAN Air yang dilampirkan bersama-sama BORANG PERMOHONAN BEKALAN Air ini.

NO. RUJUKAN : SAINS/BIL/BRG/009 No. semakan: 2 BORANG PERMOHONAN BEKALAN AIR Nama dan Alamat Tukang Paip : No. Permit Tukang Paip SPAN : Jenis Permit : Tarikh Tamat Tempoh Sahlaku Permit : / /

Tags:

  Permit, Permohonan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of BORANG PERMOHONAN BEKALAN AIR …

Related search queries