PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI - danistay.gov.tr

1 DANI MA KARARLARI VE DAR UYU MAZLIKLARA L K N KARARLAR DAR LER KURULU KARARLARI D A N I T A Y dari ler KURULU Esas No : 2006/15 Karar No : 2007/1 zeti : 2547 say l Y ksek retim Kanunu h k mleri uyar nca, dari ler Kurulunun ikinci a amada karar verece i g revliler aras nda say lmayan niversite retim g revlisi hakk nda, Birinci Dairece verilen karar n, itiraz zerine Kurulca incelenmesine olanak bulunmad hakk nda.. niversitesi E itim Fak ltesi retim G revlisi .. hakk nda, .. taraf ndan verilen ikayet dilek esi zerine, .. niversitesi Rekt rl nce soru turma a lmamas yolunda verilen karar n kald r larak, ikayet edilen hakk nda soru turma a lmas na karar verilmesi istemine ili kin ba vuru nedeniyle Dan tay Birinci Dairesince verilen 28/6/2006 g nl ve E:2006/517, K:2006/663 say l karar n, 2575 say l Dan tay Kanunu'nun 46'nc maddesinin 3' nc f kras uyar nca itirazen incelenerek bozulmas

1 daniŞma kararlari ve İdarİ uyuŞmazliklara İlİŞkİn kararlar İdarİ İŞler kurulu kararlari t.c. d a n i Ş t a y İdari İşler kurulu

Tags:

  Kararlari

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI - danistay.gov.tr

Related search queries