PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: tourism industry

EXCEL – AUTOMATIZACIJA RADA

1 EXCEL AUTOMATIZACIJA RADA KAKO MO EMO KORISTITI POSTOJE E DODATKE? U Excelu postoji mogu nost automatizacije rada kroz tzv. dodatke, engleski add-ins. Popis dodataka koji su ve instalirani mo emo vidjeti u glavnom izborniku preko Tools/Add-Ins opcije: Otvara se prozor poput ovoga (s tim da ovisno o tome koje dodatke imate instalirane u Excelu u kojem radite mo e biti uklju eno vi e ili manje dodataka): 2 Preko ovog izbornika mo emo dodati nove dodatke ili brisati ve postoje e. Oni dodaci koji su u gornjoj listi ozna eni kva icom ve su instalirani i s njima se mo e raditi, a one koji nisu moramo instalirati. Nama e biti va an prvi dodatak s gornje liste, Analysis ToolPak , jer emo pomo u njega raditi statisti ku analizu. Ako pored imena tog podatka nema kva ice, zna i da taj dodatak nije instaliran, stoga ga u tom slu aju ozna ite kva icom i pritisnite OK . Ukoliko je potrebno, EXCEL e vas tra iti instalacijski CD Microsoft Office paketa.

1 EXCEL – AUTOMATIZACIJA RADA KAKO MOŽEMO KORISTITI POSTOJEĆE DODATKE? U Excelu postoji mogućnost automatizacije rada …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of EXCEL – AUTOMATIZACIJA RADA

Related search queries