PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANSI TALİMATI (SHT-66)

HAVA ARACI BAKIM PERSONEL L SANSI TAL MATI. (SHT-66). B R NC B L M. Ama , Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Ama . MADDE 1 - (1) Bu Talimat n amac , 30/10/2013 tarih ve 28806 say l Resmi Gazete'de yay mlanan Hava Arac Bak m Personeli Lisans Y netmeli i SHY-66'n n uygulanmas na ili kin usul ve esaslar belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Talimat, Hava Arac Bak m Personeli Lisans Y netmeli i kapsam nda hava arac bak m lisans talebinde bulunan veya lisansa sahip ger ek ki ileri, bu amaca uygun olarak e itim veren yetkili kurum ve kurulu lar ile lisansl bak m personelini istihdam eden yetkili bak m kurulu lar ile y neticilerini kapsar.

i) Grup 1: Kompleks motorlu uçaklar, çok motorlu helikopterler, maksimum onaylı uçuş irtifa seviyesi FL290 değerini aşan uçaklar, elektromekanik uçuş kumanda sistemlerine

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANSI TALİMATI (SHT-66)