PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: tourism industry

IZPP Pravni letopis 2008 081117.indd 1 8.12.08 15:39

1 15:39 . 2 15:39 . pri Pravni fakulteti v Ljubljani 2008. Pravni letopis 2008. Zbirka znanstvenih lankov in razprav 3 15:39 . In titut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Izdal in zalo il In titut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Zanj Prof. dr. Lojze Ude Uredil Prof. dr. Lojze Ude In titut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Vse pravice pridr ane. Brez pisnega dovoljen- ja zalo nika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priob itev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakr nemkoli obsegu ali postopku, vklju no s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Oblikovanje in grafi na priprava Jelena Kauzlari in Jaka Krevelj Tisk QPS., Ljubljana Ljubljana, 2008. CIP - Katalo ni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knji nica, Ljubljana 347(082). IZBRANE teme civilnega prava : zbornik In tituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani /.

Pravni letopis 2008 Zbirka znanstvenih člankov in razprav pri Pravni fakulteti v Ljubljani 2008 IZPP_Pravni_letopis_2008_081117.indd 3 8.12.08 15:39

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of IZPP Pravni letopis 2008 081117.indd 1 8.12.08 15:39

Related search queries