PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: air traffic controller

(JPJK3) JABATAN PENGANGKUTAN JALAN …

(JPJK3). JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA (CETAKAN MELALUI INTERNET)). borang PENYATA PERTUKARAN MILIKAN KENDERAAN MOTOR. SECARA SUKARELA OLEH PEMUNYA BERDAFTAR. SILA BACA panduan DI MUKA SEBELAH SEBELUM mengisi borang INI. A. BUTIR-BUTIR KENDERAAN DAN PEMUNYA BERDAFTAR. 1. No. Pendaftaran 2. No. Pendaftaran (UN/DC). 3. No. KP/Pasport/Polis/Tentera/ 4. Kategori Pemunya Syarikat/Pertubuhan 5. Nama 6. Alamat 7. Poskod 8. Bandar 9. Negeri 10. Kelas Kegunaan PENGAKUAN PEMUNYA BERDAFTAR: Saya, pemunya berdaftar kenderaan motor ini, menukar milikannya secara pindahmilik secara sukarela kepada pemilik baru tersebut di bawah.

PANDUAN MENGISI BORANG PENYATA PERTUKARAN MILIKAN KENDERAAN MOTOR SECARA SUKARELA OLEH PEMUNYA BERDAFTAR PERHATIAN : I) Gunakan SATU borang untuk SATU jenis permohonan sahaja.

Tags:

  Panduan mengisi borang, Panduan, Mengisi, Borang, Permohonan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of (JPJK3) JABATAN PENGANGKUTAN JALAN …

Related search queries