PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

Kamu İhale Kanunu - mku.edu.tr

Kamu hale Kanunu ve EKAPS eminer Ders Notlar 2010 NDEK LER Do rudan Temin3-62 4734 Say l Kamu hale Kanunu63-255 hale Usulleri256-324 A r D k Tekliflerin Tespiti, Sorgulanmas ve De erlendirilmesi 325-337 4735 Say l Kamu hale S zle meleri Kanunu338-445 EKAP 446DO RUDAN TEM NDO RUDAN TEM N NED R? Kanunda belirtilen hallerde ihtiya lar n, idare taraf ndan davet edilen isteklilerle teknik artlar n ve fiyat n g r lerek do rudan temin edilebildi i usuld r.(Madde 4) Bu usul ile 22 maddede say lan b t n bentler i in ilan yap lmaks z n,teminat al nmaks z n,ihale komisyonu kurma ve 10 uncu madde de say lan yeterlilik ko ullar n arama zorunlulu u olmaks z n ihtiya lar n temin edilmesi sa lanm t r.( hale usul de il, temin y ntemi) Do rudan temin y ntemiyle yap lan al mlarda yakla k maliyet haz rlanmas gerekli midir?Y NTEMLE GET R LEN KOLAYLIKLARBu usulde teminat(ge ici/kesin) al nmas ve ilanyap lmas zorunlu de ildir.

İÇİNDEKİLER • Doğrudan Temin 3-62 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 63-255 • İhale Usulleri 256-324 • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Sorgulanması ve Değerlendirilmesi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Kamu İhale Kanunu - mku.edu.tr

Related search queries