PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

MEGEP - ismek.ist

LL E T M BAKANLI IMEGEP(MESLEK E T M VE RET M S STEM N NG LEND R LMES PROJES )B RO Y NET M VE SEKRETERL KPROBLEM ZMEANKARA2008 Milli E itim Bakanl taraf ndan geli tirilen mod ller; Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n tarih ve 269 say l Karar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar ndakademeli olarak yayg nla t r lan 42 alan ve 192 dala ait er eve retimprogramlar nda ama lanan mesleki yeterlikleri kazand rmaya y nelikgeli tirilmi retim materyalleridir(Ders Notlar d r). Mod ller, bireylere mesleki yeterlik kazand rmak ve bireysel renmeyerehberlik etmek amac yla renme materyali olarakhaz rlanm ,denenmek ve geli tirilmek zere Mesleki ve Teknik E itim Okul veKurumlar nda uygulanmaya ba lanm t r.

Milli Eğitim Bakanlığıtarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of MEGEP - ismek.ist

Related search queries