PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

Navodilo - gu.gov.si

Navodilo o po iljanju podatkov v evidenco trga nepremi nin UVODNA POJASNILA. PRAVNI PODLAGI. Zakon o mno i nem vrednotenju nepremi nin (Uradni list RS, t. 50/2006) in Pravilnik o vodenju in vzdr evanju evidence trga nepremi nin ter na inu in rokih po iljanja podatkov (Uradni list RS, t. 134/2006). KLJU NI DATUMI. Prvo posredovanje podatkov : Prvo posredovanje podatkov (za januar 2007) v evidenco trga nepremi nin mora biti zaklju eno najkasneje do 2. marca 2007. Drugo in vsa nadaljnja posredovanja podatkov : Najkasneje do 15. v mesecu oziroma najkasneje prvi delovni dan po 15. v mesecu so posredovalci podatkov dol ni posredovati v evidenco trga nepremi nin podatke za vse v preteklem mesecu sklenjene pogodbe, pri sklenitvi katerih so posredovali. VSEBINA EVIDENCE TRGA NEPREMI NIN IN NA IN EVIDENTIRANJA PRAVNEGA. POSLA S PRIMERI. Vsebina evidence Posredovalec podatkov za vsak kupoprodajni in najemni pravni posel evidentira podatke o: vrsti pravnega posla, pogodbeni ceni pravnega posla oziroma najemnini, datumu sklenitve pravnega posla, pogodbenih strankah, vrsti nepremi nine, ki je predmet pravnega posla in jo posredovalec podatkov evidentira kot zemlji e ali zemlji e z objektom ( objekt se evidentira kot stavba ali del stavbe), uradnih identifikacijskih oznakah nepremi nine, ki so predmet pravnega posla in tehni nih podatkih o nepremi ninah po posameznih vrstah nepremi

−Splošni podatki: vključuje skupne podatke o pravnem poslu kot so vrsta pravnega posla, pogodbena cena nepremičnine, predmet posla, podatki o kupcu/najemniku in

Tags:

  Pravnem

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Navodilo - gu.gov.si

Related search queries