PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

*Y netmelik (Resm Gazete): 08/06/2004-25486. *Y netmelik De i ikli i (1)-( ): 20/02/2006-26086. *Y netmelik De i ikli i (2)-( ): 09/06/2007-26547. *Y netmelik De i ikli i (3)-( ): 27/10/2007-26683. *Y netmelik De i ikli i (4)-( ): 06/09/2008-26989. *Y netmelik De i ikli i (5)-( ): 31/07/2009-27305. *Y netmelik De i ikli i (6)-( ): 29/08/2009-27334. Mill E itim Bakanl ndan: Okul ncesi E itim Kurumlar Y netmeli i B R NC KISIM. Genel H k mler B R NC B L M. Ama , Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Ama . Madde 1- Bu Y netmeli in amac ; Mill E itim Bakanl na ba l resm ve zel okul ncesi e itim kurumlar n n kurulu , y netim, e itim, g rev ve i leyi i ile ilgili usul ve esaslar . d zenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Y netmelik, Mill E itim Bakanl na ba l resm ve zel okul ncesi e itim kurumlar n n kurulu , y netim, e itim, g rev ve i leyi i ile ilgili esaslar kapsar. Dayanak Madde 3- (De i ik:06/09/2008-26989 ) Bu Y netmelik; 1739 say l Mill E itim Temel Kanunu, 222 say l lk retim ve E itim Kanunu, 3797 say l Mill E itim Bakanl n n Te kil t ve G revleri Hakk nda Kanun, 5580 say l zel retim Kurumlar Kanunu ile 573.

3 t) Zümre Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarında aynı yaĢ grubu çocukların eğitiminden sorumlu öğretmenlerden oluĢan kurulu,

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Related search queries