PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO …

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruod io 30 d. sakymu Nr. V-2558 PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIM PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRA AS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. PAGRINDINIO UGDYMO pasiekim PATIKRINIMO organizavimo ir vykdymo tvarkos apra as (toliau Apra as) reglamentuoja asmens, siekian io gyti pagrindin i silavinim , PAGRINDINIO UGDYMO programos dalyk pasiekim PATIKRINIMO organizavim , vykdym , vertinim ir prie i r . 2. Apra e vartojamos s vokos atitinka Lietuvos Respublikos vietimo statyme ( in.,1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) vartojamas s vokas. II. PASIRENGIMAS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIM PATIKRINIMUI 3.

PATVIRTINTA . Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro . 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 . PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

Tags:

  Pagrindinio

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO …

Related search queries