PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: barber

Podstawowe wytyczne dla użytkowników systemu …

ADONIS . Podstawowe instrukcje dla u ytkownik w systemu w wersji 1. Tworzenie modeli 3. Dodawanie odwo a (referencji). Kliknij na ikon Modelowanie w menu komponent w. Wybrane obiekty, takie jak: Proces (Mapa proces w), Podproces (Model proces w biznesowych) oraz Odno nik pozwalaj na dodanie odwo a do innych modeli (nawigacja horyzontalna i wertykalna). Aby doda odwo anie, nale y klikn na ikon . Utw rz ( ), wybra model z listy i zatwierdzi klikaj c Dodaj. W punkcie menu Model wybierz Nowy. Pojawi si poni sze okno: Dodatkowo, dla wybranych klas obiekt w (np. czynno ) mo liwe Skorzystaj z Filtra typ w modeli lub kliknij na element Metody jest dodawanie odwo a do obiekt w z istniej cych modeli BPMS je li potrzebujesz pomocy w wyborze typu modelu. Aby zasob w (np. jednostek organizacyjnych i r l z modelu utworzy nowy model nale y wybra Typ modelu, docelow rodowiska pracy, produkt w, dokument w, system w IT itp.)

Title: Podstawowe wytyczne dla użytkowników systemu ADONIS Author: BOC Group Subject: Podstawowe wytyczne dla użytkowników systemu ADONIS Keywords

Tags:

  Podstawowe

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Podstawowe wytyczne dla użytkowników systemu …

Related search queries