PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

SAÜSEM TCESİS EĞİTİMLERİ SINAV KILAVUZU

1. S navlar hakk nda TCES S ta raf ndan yap lan bilgilendirmenin deta ylar na a a daki adre sten ula labili r: http:/ rg/Sayfa. aspx?sid=6 3. S navlar, evri mi i ortamda ger ekl e tirilece i i in tek tip soru k itap kullan lacakt r. 4. S navlar n yap laca g n i eris inde ilgili dersler t m kullan c lar n eri imine kapat lacakt r. S nav bittikten sonra ders le re t ekr ar e ri im sa lanabilecektir. 5. Siste mde SM (Sorumlu M d r), KDE (Klinik Destek Ele man ), STE (Sat Tan t m Ele man ) olmak zere toplam 3 farkl s nav yer al maktad r. Ba vuru da bulundu unuz serti fikalar n her biri si i in ayr ayr s nava gi rmeniz gere klidir. Size atanan s navlar k s-m ndan g rebileceksiniz. 6. Her bir s nav i in yaln zca bir uygulama hakk n z bulunmaktad r. S nav g n belirtilen saatlerde, kendinizi en haz r his setti iniz bir za man da s nav ba lat man z ta vsiye ediy oru z.

1. Sınavlar hakkında TCESİS tarafından yapılan bilgilendirmenin detaylarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://www.tcesis.org/Sayfa.aspx?sid=6

Tags:

  Sinav

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of SAÜSEM TCESİS EĞİTİMLERİ SINAV KILAVUZU

Related search queries