PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: stock market

ĮSAK. Dėl PUP progr.tvirtinimo VIS - egzaminai.lt

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 17 d. sakymu Nr. V-579 LIETUVI KALBOS IR LITERAT ROS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIM PATIKRINIMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo programa (toliau PUPP programa) parengta vadovaujantis Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo bendr ja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpj io 26 d. sakymu Nr. ISAK-2433 D l Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendr j program patvirtinimo (toliau Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo bendroji programa). 2. PUPP programos paskirtis apibr ti lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo tiksl , u davinius, strukt r , tikrinamus geb jimus, turin ir vertinim.

2 7.4. teikti mokykloms ir savivaldybėms informaciją, kuri padėtų į(si)vertinti lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) rezultatus; 7.5.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of ĮSAK. Dėl PUP progr.tvirtinimo VIS - egzaminai.lt