PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: air traffic controller

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - mevzuat.gov.tr

8423 kanunu Kanun Numaras : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yay mland Resm Gazete : Tarih : 10/6/2003 Say : 25134 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 42 B R NC B L M Genel H k mler Ama ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amac i verenler ile bir i s zle mesine dayanarak al t r lan i ilerin al ma artlar ve al ma ortam na ili kin hak ve sorumluluklar n d zenlemektir. Bu Kanun, 4 nc Maddedeki istisnalar d nda kalan b t n i yerlerine, bu i yerlerinin i verenleri ile i veren vekillerine ve i ilerine faaliyet konular na bak lmaks z n uygulan r. yerleri, i verenler, i veren vekilleri ve i iler, 3 nc maddedeki bildirim g n ne bak lmaks z n bu Kanun h k mleri ile ba l olurlar. Tan mlar Madde 2 - Bir i s zle mesine dayanarak al an ger ek ki iye i i, i i al t ran ger ek veya t zel ki iye yahut t zel ki ili i olmayan kurum ve kurulu lara i veren, i i ile i veren aras nda kurulan ili kiye i ili kisi denir.

8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası: 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı: 25134 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 42

Tags:

  Kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - mevzuat.gov.tr

Related search queries