PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI - abdigm.meb.gov.tr

LL E T MBAKANLI I 2015 - 2019 STRATEJ K PLANI M LL E T M BAKANLI ISTRATEJ GEL T RME BA KANLI IM LL E T M BAKANLI I2015 2019 STRATEJ K PLANI ANKARA - 2015 Terbiyedir ki bir milleti ya h r, m stakil, anl y ksek bir topluluk halinde ya at r,ya da bir milleti esaret ve sefalate terk eder. Mustafa Kemal ATAT RKS rd r lebilir sosyal ve ekonomik geli menin sa lanmas , toplumun ya am kalitesinin artmas ve gen n fusun de i en ko ullara uyum sa layarak lkemizin k resel rekabette yerini almas i in e itim ve retim hayati nem ta maktad r. Bu er evede Bakanl m z de i en ve d n en d nya artlar n da g z n nde bulundurarak 21. y zy lda aktif ekilde rol alacak yeni nesiller yeti tirme kararl l ndad r. a n gerektirdi i bilgi ve becerileri kazanm , demokrasinin ve hukukun evrensel ilkeleri ile ortak mill ve manevi de erlerimizi z msemi bireylerin yeti mesine imk n sa lamak temel amac m zd r.

Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, toplumun yaşam kalitesinin artması ve genç nüfusun değişen koşullara uyum sağlayarak ülkemizin küresel

Tags:

  Abdigm

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI - abdigm.meb.gov.tr