PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ ...

M LL E T M BAKANLI I AVRUPA B RL VE DI L K LER GENEL M D RL H ZMET Y NERGES B R NC B L M Ama , Kapsam, dayanak , Tan mlar ve K saltmalar Ama MADDE 1- (1) Bu Y nergenin amac , Mill E itim Bakanl AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl n n te kilat ve g revleri ile i leyi ine ili kin usul ve esaslar d zenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Y nerge, Mill E itim Bakanl AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl n n te kilat ve g revlerine, y r t len i ve i lemler ile personelin g rev, yetki ve sorumluluklar na ili kin usul ve esaslar kapsar. dayanak MADDE 3- (1) Bu Y nerge, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu, 1739 say l Mill E itim Temel Kanunu ile 652 say l Mill E itim Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararnameye dayan larak haz rlanm t r.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ . İÇ HİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Tags:

  Dayanak

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ ...

Related search queries