PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSTESİ 2018-2019 …

ONDOKUZ MAYIS N VERSTES . 2018-2019 E T M- RET M YILI G Z YARIYILI. L SANS ST E T M. (TEZL /TEZS Z Y KSEK L SANS VE DOKTORA/SANATTA YETERL K). BA VURU ARTLARI, KES N KAYIT TAR HLER ve STEN LEN BELGELER. BA VURU EKL . 1) Lisans st ba vurular; adresinden yap lacakt r. ahsen yada posta yoluyla ba vuru kabul edilmeyecektir. a) Adaylar ba vuru ko ullar n sa lad ayn enstit de en fazla 2 (iki), farkl enstit lerde ise toplamda 3 ( ). programa ba vuru yapabilecektir. Bu say n n a ld n n tespit edilmesi durumunda, adaya ait t m ba vurular ge ersiz say lacakt r. Her programa ba vuru i in ayr ayr aday numaras ve ifre al nacakt r. b) Adaylar; Diploma/Ge ici Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES, Yabanc Dil Belgesini ba vuru s ras nda ba vuru sistemine y kleyecektir. Tercih hatas yapan, s ralamaya esas kabul edilen belgeleri sisteme y klemeyen veya ba vuruda as l belgelerinden farkl puan beyan nda bulunan ve/veya ge ici listede hata d zeltme iste inde bulunmayan adaylar n ba vurular ge ersiz say lacakt r.

t.c. ondokuz mayis Ünİverstesİ 2018-2019 eĞİtİm-ÖĞretİm yili gÜz yariyili lİsansÜstÜ eĞİtİm (tezlİ/tezsİz yÜksek lİsans ve doktora/sanatta yeterlİk) ...

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSTESİ 2018-2019 …

Related search queries