PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

UREDBA - mf.gov.si

NEURADNO PRE I ENO BESEDILOUREDBAo enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro ju javnih financ(pre i eno besedilo t. 1)1. SPLO NE DOLO BE1. len(vsebina uredbe)(1)Ta UREDBA dolo a pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. (2)Enotna metodologija priprave in obravnave investicijske dokumentacije vsebuje: metodolo ke osnove za ocenjevanje in vrednotenje investicij; vrste in obvezno vsebino investicijske dokumentacije; postopke in udele ence pri pripravi in ocenjevanju investicijske dokumentacije ter odlo anju o investicijah; minimum meril za ugotavljanje u inkovitosti projektov, ki se izvaja v vseh fazah projektnega cikla in so podlaga za odlo anje o investicijah ter njihovo uvrstitev v na rt razvojnih programov.

izpolnjuje pogoje za projekt iz 37. točke tega člena. Za fazo projekta je mogoče šteti tudi predhodne študije ter investicijsko, projektno in drugo dokumentacijo, potrebno

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of UREDBA - mf.gov.si

Related search queries