PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KRITERINIO …

Valstybini BRANDOS egzamin KRITERINIO vertinimo nuostatai Nacionalinis egzamin centras Egzamin kriterinis vertinimas Kriterinis vertinimas rei kia, kad kiekvieno dalyko egzamino rezultatui apskai iuoti yra nustatyti trys pasiekim lygiai patenkinamas, pagrindinis ir auk tesnysis. Pasiekim lygiai nustatomi tiek egzamino ta kais, tiek balais. Valstybini BRANDOS egzamin KRITERINIO vertinimo nuostatai reglamentuoja mokini vidurinio ugdymo programos dalyk VBE KRITERINIO vertinimo pasiekim lygius, kriterini rib tarp pasiekim lygi skaitini reik mi nustatym ir VBE vertinim balais apskai iavim . Kod l taikomas egzamino ta k konvertavimas balus Konvertavimo reikia tam, kad: i met kandidato gautas 80 bal vertinimas b t lygus pra jusiais metais kito kandidato gautiems 80 bal , t. y. reikia palyginamumo tarp skirting met egzamin ; galima b t palyginti, pavyzd iui, kandidato lietuvi kalbos ir literat ros VBE rezultatus su matematikos ar istorijos VBE rezultatais esant skirtingoms ta k sumoms skirtingose u duotyse.

Egzaminų kriterinis vertinimas • Kriterinis vertinimas reiškia, kad kiekvieno dalyko egzamino rezultatui apskaičiuoti yra nustatyti trys pasiekimų lygiai –

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KRITERINIO …