PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

YANGIN GÜVENLİK EĞİTİMİ - abdurrahmanince.net

YANGIN G VENL K E T M . Yang n g venli inin en nemli basama yang n n kmas na mani olmak i in gerekli tedbirlerin al nmas d r. Yang n tehlikesinin daha iyi anla lmas ile tehlike alg s ve risk de erlendirme yetisinde geli me sa lanarak korunma tedbirlerine verilen nem art r lmal d r. Yang na sebebiyet verebilecek unsurlar n daha iyi anla lmas ile bunlar n kontrol cihetine gidilerek yang nlar n kmas minimize edilebilir ama asla s f rlanamaz. Yang n kt nda ise nemli olan onun gecikmeden fark edilmesidir. Sonra erken ve etkin m dahaleye haz r olunmas gerekmektedir. T m nlem ve engellemelere ra men yang n k p ta ba lang ta s nd r lemedi inde ve tahliyeye karar verildi inde nceden planl ve organize bir tahliyenin k ymeti hi bir ey ile l lemez.

1 YANGIN GÜVENLİK EĞİTİMİ Yangın güvenliğinin en önemli basamağı yangının çıkmasına mani olmak için gerekli tedbirlerin alınmasıdır.

Tags:

  Yangin

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of YANGIN GÜVENLİK EĞİTİMİ - abdurrahmanince.net

Related search queries