PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR …

7103. YER A MA VE ALI MA RUHSATLARINA DA R KANUN H KM NDE. KARARNAMEN N DE T R LEREK KABUL NE DA R KANUN (1)(2). Kanun Numaras : 3572. Kabul Tarihi : 14/6/1989. Yay mland R. Gazete : Tarih : 17/6/1989 Say : 20198. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 28. Madde 1 Bu Kanunun amac , sanayi, tar m ve di er i yerleri ile her t rl i letmeleri, i yeri a ma ve al ma ruhsatlar n n verilmesi i lerinin basitle tirilmesi ve kolayla t r lmas d r. Madde 2 Bu Kanun h k mleri;. a) 1593 say l Umumi H fz ss hha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsam na giren 1 inci s n f gayris hhi m esseselere, b) Nerede a l rsa a ls n, yak c , parlay c , patlay c ve tehlikeli maddelerle al lan i lerle oksijen LPG dolum ve depolar , bunlara ait da t m merkezleri, perakende sat yerleri, ta ocaklar , akaryak t istasyonlar ve benzeri yerlere, c) 2634 say l Turizmi Te vik Kanunu kapsam na giren turizm i letmelerine, d) (M lga: 24/11/2004 5259/8 md.

7104-1 3572 sayili kanuna ek ve deĞİŞİklİk getİren mevzuatin veya anayasa mahkemesİ tarafindan İptal edİlen hÜkÜmlerİn yÜrÜrlÜĞe gİrİŞ tarİhİnİ gÖsterİr lİste

Tags:

  Anayasa mahkemesi, Anayasa, Mahkemesi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR …