Example: bachelor of science

Search results with tag "Lietuvos respublikos"

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. BENDRO POBŪDŽIO …

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. BENDRO POBŪDŽIO …

asu.lt

Lietuvos Respublikos finansų ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. …

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos, Ir lietuvos respublikos

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į ... - svgn.lt

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į ... - svgn.lt

www.svgn.lt

Forma Nr. 1 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

Dėl Lietuvos medicinos normos MN:1995 ... - VASPVT

Dėl Lietuvos medicinos normos MN:1995 ... - VASPVT

www.vaspvt.gov.lt

2 .9. Lictuvos Respublikos Nt. 1-270; statistikos *statymas 1993 10 12 sveikatos apsaugos ministerijos 2.10. Lietuvos Respublikos "Dèl intekciniu ir parazitiniu

  Sveikatos, Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos, Apsaugos, Sveikatos apsaugos

AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪROS ARCHYVAS (ALKA) LIETUVOS ...

AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪROS ARCHYVAS (ALKA) LIETUVOS ...

www.lkma.org

AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪROS ARCHYVAS (ALKA) . LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS NEW YORKE . Kambarys Nr. 7 . Parengė Kristina ŪSAITĖ. 2009 …

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR …

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR …

www.atl.lt

562 tu bei kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reg-lamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m.

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO …

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO …

www.egzaminai.lt

3 metu atsakingas asmuo pasirašytinai supažindinamas su Aprašu ir su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais ir NEC informacinės sistemos saugos nuostatais.

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

ĮSAKYMAS DĖL 2018 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ ...

ĮSAKYMAS DĖL 2018 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ ...

www.nec.lt

lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministras Įsakymas dĖl 2018 metŲ Įskaitos ir brandos egzaminŲ tvarkaraŠČiŲ patvirtinimo 2017 m. lapkričio 16 d. nr. v-883

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

Ą IA PRIKLIJUOKITE KANDIDATO KOD I VERTINTOJO KODAS II ...

Ą IA PRIKLIJUOKITE KANDIDATO KOD I VERTINTOJO KODAS II ...

www.nec.lt

1 iš 28 RIBOTO NAUDOJIMO (iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS …

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS …

www.vaspvt.gov.lt

18. Paslaugos teikėjas neturi teisės atskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais yra …

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

Paramos teikimo ir gavimo metinių ataskaitų …

Paramos teikimo ir gavimo metinių ataskaitų …

www.3sektorius.lt

3 Teis ėėėės aktai • 1993 m. bir želio 4 d. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas Nr. I-172 (Žin., 1993, Nr.21-506; 2000,

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO ... - …

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO ... - …

www.smm.lt

lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministras . lietuvos respublikos socialinĖs apsaugos ir darbo ministras . lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras. …

  Sveikatos, Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos, Apsaugos, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR …

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR …

gamta.lt

lietuvos respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir lietuvos respublikos aplinkos apsaugos departamento Į s a k y m a s vandens vartojimo normos rsn 26-90

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos, Apsaugos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS …

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

sodra.lt

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.

  Sveikatos, Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos, Apsaugos, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO …

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO …

www.nec.lt

PATVIRTINTA: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS …

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS …

www.raseiniupspc.lt

lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras Į s a k y m a s dĖl lietuvos medicinos normos mn 74:2000 „gydytojas chirurgas. teisĖs, pareigos, kompetencija ir atsakomybĖ“ patvirtinimo

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

Lietuvos Respublikos vaik ų profilaktini ų skiepijim ų ...

Lietuvos Respublikos vaik ų profilaktini ų skiepijim ų ...

www.ulac.lt

Lietuvos Respublikos vaik ų profilaktini ų skiepijim ų kalendorius Vakcina Amžius Iki 24 val. 2–3 paros 1 m ėn. 2 m ėn. 4 m ėn. 6 m ėn. 15–16,5 mėn. 18 m ėn. 6–7 metai 12 met ų

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija

Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija

www.lsta.lt

1 Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija TAIKOMOJO MOKSLO DARBO ATASKAITA Uţsakovas: LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

LIETUVOS RESPUBLIKOS POLITINIŲ PARTIJŲ SĄRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS POLITINIŲ PARTIJŲ SĄRAŠAS

www.tm.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS POLITINIŲ PARTIJŲ SĄRAŠAS Informacija atnaujinta 2018-03-01 Nr. Subje kto kodas Pavadinimas Adresas Vadovas Partijų narių skaičius

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS …

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS …

www.vlk.lt

lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras Įsakymas dĖl kompensuojamŲjŲ vaistŲ sĄraŠŲ patvirtinimo 2000 m. sausio 28 d. nr. 49

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

Lietuvos Respublikos GEROS PAMOKOS RECEPTAI - NMVA

Lietuvos Respublikos GEROS PAMOKOS RECEPTAI - NMVA

www.nmva.smm.lt

Pagrindiniai klausimai: 2012, balandis Nr. 1 (65) ISSN 1822-4156 PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO …

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO …

www.nec.lt

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro lapkričio 9 d. 2016 m. įsakymu Nr. V-985 2017 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, ĮSKAITOS IR

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos, Ministro

Similar queries