Example: marketing

1.1 Obrazec OPSVL (Obračun Prispevkov za Socialno …

Obrazec OPSVL (Obra un Prispevkov za Socialno Varnost Lastnikov podjetij) v XML obliki Splo no Obrazec OPSVL je zelo podoben obrazcu OPSVZ, tudi njegova priprava je prakti no enaka, razlika je v glavnem v tem, za koga se ti obrazci pripravljajo. S se namre za vse lastnike zasebnih enoosebnih dru b oz. podjetij ( ) uvaja nov na in poro anja o pla anih obveznih prispevkih. S se obenem tudi izte e prehodno obdobje, ki se je za elo s in v katerem je nov na in poro anja veljal samo za novo ustanovljene zasebne enoosebne dru be. Nov na in poro anja se namesto preko obrazcev REK-1 po novem izvaja preko obrazca OPSVL . Zavezanci tudi za nejo poro ati kot fizi ne osebe, kar pomeni, da je odgovornost za oddajo OPSVL . obrazca na fizi ni osebi. Obrazec pa v imenu fizi ne osebe e vedno lahko odda podjetje.

http://www.moj-racunovodja.com 1 od 8 MojRačunovodja www.moj-racunovodja.com 1.1 Obrazec OPSVL (Obračun Prispevkov za Socialno Varnost Lastnikov podjetij) v

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 1.1 Obrazec OPSVL (Obračun Prispevkov za Socialno …

1 Obrazec OPSVL (Obra un Prispevkov za Socialno Varnost Lastnikov podjetij) v XML obliki Splo no Obrazec OPSVL je zelo podoben obrazcu OPSVZ, tudi njegova priprava je prakti no enaka, razlika je v glavnem v tem, za koga se ti obrazci pripravljajo. S se namre za vse lastnike zasebnih enoosebnih dru b oz. podjetij ( ) uvaja nov na in poro anja o pla anih obveznih prispevkih. S se obenem tudi izte e prehodno obdobje, ki se je za elo s in v katerem je nov na in poro anja veljal samo za novo ustanovljene zasebne enoosebne dru be. Nov na in poro anja se namesto preko obrazcev REK-1 po novem izvaja preko obrazca OPSVL . Zavezanci tudi za nejo poro ati kot fizi ne osebe, kar pomeni, da je odgovornost za oddajo OPSVL . obrazca na fizi ni osebi. Obrazec pa v imenu fizi ne osebe e vedno lahko odda podjetje.

2 Pred prvo oddajo pa je za podjetje, ki bo oddajalo Obrazec , potrebno urediti ustrezna pooblastila s strani fizi ne osebe. Osnova iz katere se pla ujejo obvezni prispevki in ki je tudi osnova za poro anje preko OPSVL obrazca, se dolo i na podlagi se tevka zneskov vseh bruto dohodkov iz zaposlitve po Zakonu o dohodnini ZDoh-2, ki jih je zavezanec v preteklem dav nem letu prejel za vodenje poslovnega subjekta v okviru podjetja. Oseba, ki poro a preko OPSVL obrazca po novem nima ve pla e in zato posledi no zanjo tudi ni ve . pla ila akontacije dohodnine. e si poslovodna oseba eli izpla ati dohodek, to lahko napravi preko pogodbe o poslovodenju. Za tak na izpla ila je potrebno poro ati na REK-1 obrazcu z vrsto dohodka 1108. (Vodenje poslovodnega subjekta), bruto osnovo pa se dolo i tako (opredeli v pogodbi poslovodenja), da se v OPSVL obrazcu uporabljeno osnovo za pla evanje Prispevkov zni a za obra unane prispevke IZ.

3 Dohodka. Na ta na in ostane vi ina obremenitve podjetja na ra un poslovodne osebe enaka kot pred uvedeno spremembo. Elektronski OPSVL XML Obrazec se pripravi na enak na in kot ostali izpisi. Razlika je le v tem, da se za pripravo uporablja tiskanje v datoteko (Izpisi Navadni izpisi obra un Tisk v datoteko) ter, da je rezultat tiskanja datoteka, ki se nato uporabi za uvoz podatkov preko spletnega portala eDavki ( ). OPSVL Obrazec se nahaja na seznamu izpisov pod ifro X09 XML OPSVL Obrazec lastniki podjetja. Poleg navedenega obrazca (izpisa), ki je namenjen za oddajo preko portala e-Davki, je na voljo e pregledni izpis namenjen tiskanju na papir za potrebe kontrole in pregledovanja pred oddajo na portalu: *29 Prispevki lastnika podjetja e omenjenih obrazcev ne najdete na seznamu va ih izpisov, potem na seznamu izpisov pritisnite kombinacijo tipk Alt-N, poi ite izpis in ga z Enter odkljukajte.

4 Nastavitev potrdite z Alt-P. Za pravilno pripravo obrazca, je potrebno vnesti e podatke navedene v nadaljevanju. Dolo itev osebe, ki je lastnik podjetja Osebo za katero se bo izpisoval Obrazec OPSVL dolo ite tako, da v kadrovski evidenci v Delavci, Partnerji Kadrovska evidenca v polju Lastnik vnesete vrednost D (Da). Dolo itev zavarovalne osnove osebe, ki je lastnik podjetja Zavarovalno osnovo vnesete v ekran Delavci, Partnerji Evidenca dela osnovna v polje Bruto dohodek. Podobno kot tudi pla a pri delavcih, ima lahko vne eni bruto znesek 2 pomena: 1 od 8 MojRa unovodja ZAVAROVALNA OSNOVA je skupni kon ni bruto znesek vseh bruto zavezan evih prejemkov ZAVAROVALNA OSNOVA je izhodi na bruto osnova zavezanca za opravljeno redno mese no delo. Na to osnovo se pri tevajo e morebitni dodatki (minulo ) in od tevajo morebitni odbitki (zni ane ).

5 Kak na bo vsebina vne ene bruto zavarovalne osnove dolo ite z nastavitvijo na Sistem Nastavitve . Vsebina zavar. osnove. Tedenski sklad ur V ekranu Delavci, Partnerji Podatki o podjetju je potrebno vpisati tevilo ur polnega tedenskega delovnega asa, v skladu s katerim je zavezanec prijavljen v zavarovanje. Podatek vpisujete v polje Tedenski sklad ur. Podajanje transakcijskih ra unov za pla ilo Prispevkov V XML datoteki, ki jo pripravite v programu se nahajajo tudi podatki o transakcijskih ra unih kamor se nakazujejo prispevki. Transakcijski ra uni so enaki, kot se uporabljajo tudi pri izdelavi pla ilnih nalogov preko katerih te prispevke nakazujete. V ta namen morate vnesti 3 dodatne partnerje (za vsak nalog svojega partnerja) na na in, ki je opisan v glavnih navodilih v poglavju VIRMANI IN POLO NICE (OBRAZCI) v podpoglavju Obrazci za davke, prispevke, Primer pravilno vne enih partnerjev je prikazan na naslednjih 3 ekranskih slikah (3.)

6 Partnerji). Podatke o ra unih prikazanih v slikah zamenjate s svojimi podatki (xxxxxxxx pomeni dav no tevilko podjetja), ostalo pa vnesite na enak na in kot je prikazano. 2 od 8 MojRa unovodja Nalogi za nakazovanje Prispevkov Za potrebe priprave nalogov so na seznamu virmanov (na menuju Izpisi Virmani obra un Tisk v datoteko in Izpisi Virmani obra un Tisk na tiskalnik) dodani novi nalogi in sicer: _32 Prispevki za PIZ - lastnik podjetja _33 Prisp. za zdr. lastnik podjetja _34 Ostale obveznosti-lastnik podjetja e omenjenih nalogov ne najdete na seznamu va ih virmanov, potem na seznamu virmanov pritisnite kombinacijo tipk Alt-N, poi ite nalog in ga z Enter odkljukajte. Nastavitev potrdite z Alt-P. Mese na osnova za polni delovni as Eden izmed podatkov na obrazcu (potem ko ga uspe no uvozite na eDavke) je tudi podatek tevilo ur za polni delovni as.

7 Ta podatek se izra una glede na tevilo dni v mesecu minus sobote in nedelje, ter pomno i z 8. Program ga izra una avtomatsko in nanj uporabnik nima vpliva. Na podlagi omenjenega podatka o urah za polni delovni as in na podlagi tedenskega sklada ur zavezanca (vne eno v podatkih za podjetje), pa se izra una podatek o fondu ur za zavezanca za konkretni mesec. Paziti pa morate, da pri vnosu ur, ki jih je zavezanec opravil (redno delo, ), ne prese ete SKUPAJ fonda ur, ki ga kot e omenjeno, dolo ata dva podatka: tevilo ur za polni delovni as tedenski sklad ur zavezanca Fond ur se iz izra una po naslednji formuli in zaokro i na cela mesta: SKUPAJ fond ur = tevilo ur za polni delovni as x ( tedenski sklad ur / 40 ). Kot pomo pri vna anju tevila ur za zavezanca, se v primeru zavezanca v ekranu osnovne evidence dela in evidence dela ostalo na spodnjem robu ekrana izpisujejo podatki o vne enem tedenskem skladu ur (podatki vne eni v ekranu o podjetju), izra unanemu polnemu tevilu ur za trenutni mesec in iz prej njih dveh podatkov izra unanem fondu ur za zavezanca v trenutnem mesecu tako kot prikazuje naslednja slika.

8 3 od 8 MojRa unovodja Zavarovalna osnova za zmanj ani tedenski sklad ur V primeru, da uporabljate zmanj ani tedenski sklad ur (manj i od 40), se bo tudi podana zavarovalna bruto osnova ustrezno prera unala in sicer se bo linearno zmanj ala glede na zmanj anje tedenskega sklada ur v primerjavi s 40 urami na teden. Posledi no se zni ajo tudi obra unani in pla ani prispevki. Dolo itev lokacije kjer se bodo XML datoteke shranila Ta nastavitev je ista kot za REK XML obrazce, zato je tistim, ki e oddajate elektronsko REK obrazce, ni potrebno nastavljati in lahko to podpoglavje presko ite. Z razliko od XML REK obrazcev pa imena datoteke ne podajate sami, ampak ga generira program avtomatsko na podlagi zavezan evega imena in priimka. Lokacija, kjer se bo datoteka shranila in kjer jo boste tudi poiskali, ko jo boste eleli prenesti na eDavke, je dolo ena z nastavitvijo Sistem Nastavitve Ostale nastavitve pod ifro 0092.

9 Nastavitev se imenuje Lokacija izhodnih datotek. Nastavitev je privzeto nastavljena na C:\izhod\ oziroma C: izhod v primeru uporabe slovenskih znakov. e nastavitev ni vne ena (polje Nastavitev je prazno), se bo datoteka ustvarila v mapi podjetja v okviru katerega datoteko pripravljate. Lokacija mape podjetja pa je sestavljena iz ins_dir\PLACE\podj_NN, pri emer je ins_dir enak mapi na kateri je program instaliran na va em ra unalniku (npr. C:\art), NN pa je ifra podjetja, ki ga obdelujete (npr. 02). V tem primeru bi celotna mapa izgledala takole: C:\art\PLACE\podj_02. Najbolje je, da si mapo v kateri se bodo shranjevale izhodne datoteke dolo ite sami. Primerno ime za mapo je npr. C:\izhod\ ali C: izhod v primeru uporabe slovenskih znakov. Ime vnesete v polje Nastavitev in vnos potrdite z Enter.

10 E mapa e ni ustvarjena, jo bo program ob potrditvi vnosa sam ustvaril. POZOR: pred prvo pripravo XML obrazca obvezno potrdite omenjeno nastavitev, da se bo na disku va ega ra unalnika ustvarila podana mapa. Zaporedna tevilka Prispevkov za PIZ iz dohodka in od dohodka ZAVEZANCA. Pri izra unu Prispevkov lastnika se uporabljajo za prispevke IZ dohodka enaki podatki kot za delavce, za prispevke OD dohodka pa podatki za zavezance (enako kot za zasebnike )! 4 od 8 MojRa unovodja Ker je pri nekaterih uporabnikih vrstni red definiranih Prispevkov malce druga en od vrstnega reda, ki se zahteva v XML obrazcih, je potrebno preveriti oziroma dolo iti, kateri po vrsti so posamezni prispevki. Vrstni red Prispevkov preverite tako, da na seznamu za vnos Prispevkov Parametri obra una Vnos Prispevkov ugotovite vrstni red Prispevkov .


Related search queries