Example: barber

(1) SAYILI TARİFE ı A) Mahkeme harçları (5035 sayılı ...

(1) SAYILI TAR FEYarg Har lar : A) Mahkeme har lar :Hukuk ve ticaret davalar yla, idari davalarda ihtilafs z yarg konular nda ve icra tetkik mercilerindeI- Ba vurma harc :Dilek e veya tutanakla dava a ma veya davaya m dahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde, mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 8,60 mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 18,40 TL3.(5035 say l Kanunun 34 nc maddesi ile de i en bent. Y r rl k:1/1/2004) B lge Adliye Mahkemeleri, B lge dare Mahkemeleri, Yarg tay, Dan tay ve Askeri Y ksek dare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya g revsizlik karar vermesi sebebiyle yetkili veya g revli mahkemeye yeniden ba vurulmas halinde bu har al nmaz.)28,20 TLII- Celse Harc :(Taraflar veya vekilleri taraf ndan ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.) mahkemeleri:a)Konusu belli bir de erle ilgili davalarda dava konusu miktardan (10,60 TL)'den a a olmamak zere (Binde 1,98)b)Belli bir de er bulunmayan davalarda 10,60 mahkemelerinde, idari yarg mercilerinde (18,40 TL)'den az olmamak zere (Binde 1,98)III- Karar ve ilam harc har :a)Konusu belli bir de erle ilgili bulunan davalarda esas hakk nda karar verilmesi halinde h k m alt na al nan anla mazl k konusu de er zerinden

aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1,98) bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 3,96)

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of (1) SAYILI TARİFE ı A) Mahkeme harçları (5035 sayılı ...

1 (1) SAYILI TAR FEYarg Har lar : A) Mahkeme har lar :Hukuk ve ticaret davalar yla, idari davalarda ihtilafs z yarg konular nda ve icra tetkik mercilerindeI- Ba vurma harc :Dilek e veya tutanakla dava a ma veya davaya m dahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde, mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 8,60 mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 18,40 TL3.(5035 say l Kanunun 34 nc maddesi ile de i en bent. Y r rl k:1/1/2004) B lge Adliye Mahkemeleri, B lge dare Mahkemeleri, Yarg tay, Dan tay ve Askeri Y ksek dare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya g revsizlik karar vermesi sebebiyle yetkili veya g revli mahkemeye yeniden ba vurulmas halinde bu har al nmaz.)28,20 TLII- Celse Harc :(Taraflar veya vekilleri taraf ndan ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.) mahkemeleri:a)Konusu belli bir de erle ilgili davalarda dava konusu miktardan (10,60 TL)'den a a olmamak zere (Binde 1,98)b)Belli bir de er bulunmayan davalarda 10,60 mahkemelerinde, idari yarg mercilerinde (18,40 TL)'den az olmamak zere (Binde 1,98)III- Karar ve ilam harc har.

2 A)Konusu belli bir de erle ilgili bulunan davalarda esas hakk nda karar verilmesi halinde h k m alt na al nan anla mazl k konusu de er zerinden (Binde 59,4)Bakanlar Kurulu, dava e itleri itibariyle birlikte veya ayr ayr olmak zere bu bentte yaz l nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yaz l nispete kadar karmaya ) Bir gayrimenkul n hissedarlar aras nda sat suretiyle uyuun izalesine dair olan h k mler (Gayrimenkul n sat bedeli zerinden) (Binde 9,9)c) Gayrimenkul n hissedarlar aras nda taksimine dair olan h k mler (Taksim edilen gayrimenkul de eri zerinden) (Binde 3,96)d) Nafaka verilmesine dair h k mler (Bir senelik nafaka bedeli zerinden) (Binde 9,9)e) (5035 say l Kanunun 34 nc maddesi ile de i en bent.

3 Y r rl k:1/1/2004) Yukar daki nispetler B lge Adliye Mahkemeleri, B lge dare Mahkemeleri, Dan tay, Askeri Y ksek dare Mahkemesi ve Yarg tay' n tasdik veya i in esas n h k m alt na ald kararlar i in de aynen uygulan )(5582 say l Kanunun 32. maddesi ile eklenen h k m Y r rl k:6/3/2007) Konusu belli bir de erle ilgili bulunan davalarda ve 2499 say l Sermaye Piyasas Kanununun 38/A maddesinin birinci f kras nda tan mlanan konut finansman ndan kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut daresi Ba kanl n n rehinle temin edilmi alacaklar n n takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakk nda karar verilmesi halinde h k m alt na al nan anla mazl k konusu de er zerinden (Binde 59,4)Bakanlar Kurulu, dava e itleri itibar yla birlikte veya ayr ayr olmak zere bu alt bentte yaz l nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yaz l nispete kadar karmaya yetkilidir.

4 Nispi har lar (18,40 TL)'den a a Maktu har :a) 1'inci f kra d nda kalan davalarla, taraf te kiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakk ndaki kararlarla, davan n reddi karar ve icra tetkik mercilerinin 1'inci f kra d nda kalan kararlar nda 18,40 TLb)(5035 say l Kanunun 34 nc maddesi ile de i en bent. Y r rl k:1/1/2004) (a) f kras nda yaz l davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yarg tay, Dan tay ve Askeri Y ksek dare Mahkemesi kararlar nda 38,20 TLc)(5035 say l Kanunun 34 nc maddesi ile de i en bent. Y r rl k:1/1/2004) B lge Adliye Mahkemeleri, dare Mahkemeleri, B lge dare Mahkemeleri, Yarg tay, Dan tay ve Askeri Y ksek dare Mahkemesinin icran n tehiri kararlar nda30,30 TLd)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlar nda 30,30 TLIV- Temyiz ve itiraz har lar (5766 say l Kanunun 11. maddesi ile eklenen b l m.

5 Y r rl k:6/6/2008)79,50 TLb) Y r tmenin durdurulmas na ili kin itirazlar dahil olmak zere B lge Adliye ve B lge dare Mahkemelerine itirazen yap lacak ba vurularda53,00 TLc) A r Ceza Mahkemelerine itirazen yap lacak ba vurularda39,70 TL(6009 say l Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen f kra, Y r rl k;01/08/2010)V- Ke if Harc 129,20 TL(Mahkemelerce re sen veya istem zerine verilen ke if ya da tespit kararlar n yerine getirmek i in)B) cra ve iflas har lar :I. cra har lar :1. craya ba vurma harc 18,40 eri belli olmayan icra takiplerinde, icran n yerine getirilmesi harc 18,40 eri belli olan icra takiplerinde tahsil harc , de er zerinden:a) deme veya icra emrinin tebli i zerine hacizden evvel denen paralardan (Y zde 3,96)b)Hacizden sonra ve sat tan nce denen paralardan(Y zde 7,92)c)Haczedilen veya rehinli mallar n sat l p paraya evrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Y zde 9,9)d)Resmi ve zel m esseseler memur ve hizmetlilerinin maa , cret, g ndelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Y zde 3,96)e)Takip talebi bulunmayan alacakl lara cra ve flas Kanununun 125'inci maddesinin 3 nc f kras gere ince denen paralardan(Y zde 1,98)f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde.

6 A) Yarg tay ve Dan tay a yap lacak temyiz ba vurular nda 1aa) cra emrinin tebli i zerine tahliye olundu u takdirde (Y zde 1,98)bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle oldu u takdirde(Y zde 3,96)g)Menkul tesliminde;aa) cra emrinin tebli i zerine teslim halinde (Y zde 1,98)bb) cra marifetiyle teslim halinde (Y zde 3,96)h) (5582 say l Kanunun 32. maddesi ile eklenen h k m Y r rl k:6/3/2007) 2499 say l Sermaye Piyasas Kanununun 38/A maddesinin birinci f kras nda tan mlanan konut finansman ndan kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut daresi Ba kanl n n rehinle temin edilmi alacaklar n n takibinde, bu bentte belirtilen tahsil har lar d rtte biri oran nda uygulan dare har lar : (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri d zenlenmesi ve hesap tutulmas i in)12,80 TLII. flas har lar har : flas n a lmas veya konkordato iste i ve masaya kat lma harc 30,30 de eri zerinden har :a) flasta payla lan para zerinden (Y zde 3,96)b)Konkordatoda alacakl lara verilmesi kararla t r lan para zerinden (Binde 9,9)(6009 say l Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen f kra, Y r rl k;01/08/2010)III.

7 Haciz, teslim ve sat harc 43,00 TL(Yukar daki (I) ve(II) numaral f kralarda yeralan icra veiflas i lemlerinindaire d nda memureliyle yerinegetirildi iherbiri lem i in) C) Ticaret sicili har lar t ve tescil har lar : (Ticari i letme rehni dahil) i letmenin ve nvan n n tescil ve ilan nda:a)Ger ek ki ilere ve kooperatiflere ait i letmelerde 136,20 TLb) ah s irketlerine ait i letmelerde 390,40 TLc)Sermaye irketlerine ait i letmelerde 879,60 yetkili k l nan kimselerin tescil ve ilan nda (Her ki i i in):a) Ger ek ki ilere ve kooperatiflere ait i letmelerde 67,60 TLb) ah s irketlerine ait i letmelerde 96,80 TLc) Sermaye irketlerine ait i letmelerde214,10 TL3. Ticaret siciline tescil edilmi olan vakalardaki de i ikliklerin tescilinde:(Ticari i letme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan d zeltmelerden har al nmaz.)a)Ger ek ki ilere ve kooperatiflere ait i letmelerde 67,60 TLb) ah s irketlerine ait i letmelerde96,80 TLc)Sermaye irketlerine ait i letmelerde214,10 t silinmesinde: (Ticari i letme rehni kayd n n silinmesi dahil)a)Ger ek ki ilere ve kooperatiflere ait i letmelerde 26,40 TLb) ah s irketlerine ait i letmelerde38,20 TLc)Sermaye irketlerine ait i letmelerde67,60 TL ubelerin herbiri (Yabanc m esseselerin T rkiye'deki ubeleri dahil) ayr ca ayn harca Kay t ve belge suretleri ve tasdikname har lar ticari i letmeye ait sicil esas defterindeki kay tlar n tamam n n veya bir k sm n n veya memurlukta saklanan b t n belgelerin rne inin beher sayfas ndan (Ticaret Sicili T z Madde:11/1)6,80 (Ticaret Sicili T z Madde: 11/2, 104, 105) 22,60 TLD) Di er yarg har lar (M terek k s m):I.

8 Suret har lar :a) lam n her sayfas n n suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,20 TLb) Mahkeme ve merci zab tnameleri ve di er evrak n beher sayfas n n suretlerinden 1,20 TL(Tasdikli fotokopiler dahil) c)Avukatlar n tasdik etti i vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,90 TLd)Sulh hakimi taraf ndan tasdik edilen vekaletname suretlerinden 2,90 TL(Tasdikli fotokopiler dahil)Re'sen verilmesi icap eden suretler hari olmak zere ceza mahkemelerinden al nacak suretlerden de ayn har lar al n Muhafaza har lar :Adliye veznelerine tevdi olunan k ymetli e yan n kabul ve muhafazas i in, muhafaza olunan de er zerinden:a)Bir y la kadar (Binde 9,9)b)Bir y l ge en her y l ve kesirler i in (Binde 4,95)III. Defter tutma har lar :a)Alelumum, defter tutma ve tahrir i lerinde (10,60 TL)'den az olmamak zere deftere kaydolunan de er zerinden (Binde 3,96)b)Miras i lerinde defter tutulmas nda:aa)Mevcut ve alacak bakiyesi has l olmu ise bu bakiye zerinden (Binde 3,96)bb)Bor bakiyesi has l olmu veya mevcut ve alacaklar ile bor lar bakiyesi e it ise 28,20 TLc) flas dairesi taraf ndan tutulacak defterlerden 28,20 TLIV.

9 Miras i lerine ait har lar:Terekenin tahrir ve tespiti, miras n taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunlar n konusunu te kil eden de erler zerinden (Binde 3,96)(Miras idaresinde her sene ve kesirler i in har al n r.)V. Vasiyetname tanzimine ait har lar:Medeni Kanunun 479'uncu maddesine g re sulh hakimi taraf ndan tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:2a)Belli bir mebla ihtiva edenler (Binde 0,99)b)Belli bir mebla ihtiva etmeyenler 38,20 TL(2) SAYILI TAR FENoter Har lar :I. De er veya a rl k zerinden al nan nispi har bir mebla ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve ka tlardan beher imza i in(Binde 0,99)B t n imzalar i in bu suretle al nacak harc n toplam miktar (38,20TL)'den az, ( ,00 TL)'den ok Emanet har lar :Saklanmak zere noterlere tevdi edilen de eri belli emanetlerden(Binde 1,98)Har miktar (2,90 TL)'den az olamaz, har y ll k olarak hesaplan r.

10 Bir y ldan fazla olan her y l i in ilave olarak yar har al n r. Y l kesirleri tam itibar Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harc :(Binde 3,96)Har y ll k olarak hesaplan r, bir y ldan fazla olan her y l i in ilave olarak yar har al n l kesirleri tam itibar de erleri belli de ilse de erler takdir yolu ile tespit Kon imento yaz lmas harc :Kon imento yaz lmas nda e yan n her gayrisafi tonundan0,343 TL5. (3239 say l Kanunun 139 uncu maddesiyle f kra kald r lm t r.)II. Maktu har mebla ihtiva etmeyen ve al nacak har miktar kanun ve tarife de ayr ca g sterilmemi olan senet, mukavele ve ka tlardaki imzalar n beherinden6,00 nevi tebli (6830 say l Kanun h k mleri muvacehesinde noterlerce muhataba yap lacak tebli ler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebli edilecek beher n sha i in10,60 :a) zel vekaletnamelerde beher imza i in5,00 TLb)Genel vekaletnamelerde beher imza i in7,90 tasdiki:a)A l , ara ve kapan tasdik ve erhleri (Beher defter i in):aa) letme defteri ve di er her t rl defterler14,80 TLbb)Serbest meslek kazan defteri18,40 TLcc)Bilan o esas na g re tutulan defterler18,40 TLb)A l tasdiklerinde sayfalar n m h rlenmesi:100 sayfaya kadar (100 dahil)4,90 TL100 sayfadan yukar beher 50 sayfa ve fazlas i in4,90 TL (5035 say l Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen r rl k.


Related search queries