Example: dental hygienist

100 Soruda Serbest Bölgeler - vergidegundem.com

100 SorudaSerbest B lgelerSunuflNot: 100 Soruda Serbest B lgeler konulu al flmam z Serbest b lgeler ve b lgede faaliyet g steren m kellefler a s ndan vergi uygulamalar ile ilgili genel bir bilgi vermek amac yla ve 8 Mart 2011 tarihi itibar yla y r rl kte bulunan mevzuat n ilgili h k mleri dikkate al narak Ernst & Young uzmanlar taraf ndan haz rlanm flt r. Bu al flmada yer alan bilgi ve a klamalardan dolay Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli Mali M flavirlik ye hi bir suretle sorumluluk iddias nda bulunulamaz. lgili mevzuat n s k de ifltirilen ve farkl anlay fllarla yorumlanabilen yap s nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yap lmadan nce konunun uzmanlar ndan profesyonel yard m al nmas n tavsiye b lgeler; siyasal olarak lke s n rlar i inde olmakla beraber g mr k hatt d fl nda say lan, lkede ge erli

‹çindekiler 100 Soruda Serbest Bölgeler I. Genel bilgi Soru 1-21 Sayfa 4-7 II. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar› Soru 22-71 Sayfa 8-14

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 100 Soruda Serbest Bölgeler - vergidegundem.com

1 100 SorudaSerbest B lgelerSunuflNot: 100 Soruda Serbest B lgeler konulu al flmam z Serbest b lgeler ve b lgede faaliyet g steren m kellefler a s ndan vergi uygulamalar ile ilgili genel bir bilgi vermek amac yla ve 8 Mart 2011 tarihi itibar yla y r rl kte bulunan mevzuat n ilgili h k mleri dikkate al narak Ernst & Young uzmanlar taraf ndan haz rlanm flt r. Bu al flmada yer alan bilgi ve a klamalardan dolay Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli Mali M flavirlik ye hi bir suretle sorumluluk iddias nda bulunulamaz. lgili mevzuat n s k de ifltirilen ve farkl anlay fllarla yorumlanabilen yap s nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yap lmadan nce konunun uzmanlar ndan profesyonel yard m al nmas n tavsiye b lgeler.

2 Siyasal olarak lke s n rlar i inde olmakla beraber g mr k hatt d fl nda say lan, lkede ge erli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve idari d zenlemelerin uygulanmad veya k smen uyguland , s nai ve ticari faaliyetler i in daha genifl teflviklerin tan nd ve fiziki olarak lkenin di er k s mlar ndan ayr lan yerler olarak tan b lgelerin kurulmas i in Cumhuriyetin ilk y llar ndan itibaren giriflimler yap lm fl olmakla birlikte; ancak 24 Ocak 1980 Ekonomik stikrar Kararlar sonras nda ekonomide d fla a lma s reci ile birlikte 3218 Say l Serbest B lgeler Kanunu ile tarihinden itibaren T rkiye de ticaret ve sanayide daha genifl muafiyet ve teflvik unsurlar n uygulamay ama layan Serbest b lgeler kurulmaya bafllanm flt rkiye nin Avrupa Birli i ne adayl k s reci i erisinde Serbest b lgeler konusu.

3 Topluluk taraf ndan T rkiye i in haz rlanan temel belgelerde bir elefltiri konusu olarak yer alm fl ve bu kapsamda zellikle son y llarda Serbest b lgeler mevzuat ile ilgili kapsaml de iflikliklere kapsamda yap lan de ifliklilerin en nemlisi, Serbest b lgelerde vergi mevzuat na iliflkin h k mlerin uygulanmayaca na dair d zenlemenin, tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 5084 say l Kanun ile de ifltirilmesi ve bir anlamda b lgelerdeki s n rs z vergi teflvikine bu Kanun ile son verilmesidir. Benzer bir flekilde, Serbest B lgeler Kanunu nun 1. maddesinde T rkiye de ihracat i in yat r m ve retimi art rmak, yabanc sermaye ve teknoloji giriflini h zland rmak, ekonominin girdi ihtiyac n ucuz ve d zenli flekilde temin etmek, d fl finansman ve ticaret imk nlar ndan daha fazla fleklinde ifade edilmifl olan Serbest b lgelerin kurulufl amac.

4 Tarih ve 5810 say l Kanun ile ihracata y nelik yat r m ve retimi teflvik etmek, do rudan yabanc yat r mlar ve teknoloji giriflini h zland rmak, iflletmeleri ihracata y nlendirmek ve uluslararas ticareti gelifltirmek fleklinde de ifltirilmek suretiyle Serbest b lgelerin ihracat gelifltirme fonksiyonu daha g l olarak vurgulanmaya bafllanm fl ve yine ayn Kanun la Serbest b lgelerde retilen r nlerin asgari % 85 ini yurtd fl na ihra eden m kelleflerin istihdam ettikleri personele dedikleri cretler gelir vergisinden istisna hale b lgeler rejimi zel bir rejimdir ve gerek Serbest b lgelerdeki faaliyetlerin genel d zenlemeler haricinde baz zel d zenlemelere tabi oluflu.

5 Gerekse de konuya iliflkin mevzuat n zaman zaman farkl yorumlara yol a abilen yap s nedeniyle, zellikle uygulamaya y nelik baz teredd tler ve belirsizlikler m bu hususlar birlikte de erlendirildi inde 100 Soruda Serbest B lgeler adl al flmam z, Serbest b lgeler ile ilgili zet bir bilgi vermek, b lgelerdeki vergi uygulamalar , muafiyet ve teflvik unsurlar hakk nda yat r mc lar genel anlamda bilgilendirmek ve yat r mc lar n konuyla ilgili muhtemel sorular na fl k tutabilmek amac yla haz rlanm fl olup, uygulay c lar n herhangi bir ifllem tesis etmeden nce profesyonel m flavirlik deste i almalar nda fayda g r lmektedir.

6 Al flmam z n konuyla ilgilenenlere yararl olmas n lar m zla,Ernst & Young T rkiye100 Soruda Serbest B lgeler indekiler100 Soruda Serbest B lgelerI. Genel bilgi Soru 1-21 Sayfa 4-7II. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar Soru 22-71 Sayfa 8-14A. Gelir ve kurumlar vergisi istisnas Soru 22-41 Sayfa 8-11B. Devir ve birleflme Soru 42 Sayfa 11 C. Transfer fiyatland rmas Soru 43-47 Sayfa 11D. cret istisnas Soru 48-71 Sayfa 11-14 III. fl hukuku Soru 72 Sayfa 15IV. Sosyal g venlik mevzuat Soru 73 Sayfa 16V. Vergi Usul Kanunu Soru 74-82 Sayfa 17-18VI.

7 Katma De er Vergisi Kanunu Soru 83-88 Sayfa 19-20 VII. zel T ketim Vergisi Kanunu Soru 89-92 Sayfa 21 VIII. Teflvik mevzuat Soru 93 Sayfa 22IX. Damga vergisi ve har lar Soru 94-95 Sayfa 23X. Motorlu Tafl tlar Vergisi Kanunu Soru 96 Sayfa 24XI. Gider Vergileri Kanunu (BSMV) Soru 97 Sayfa 25 XII. Emlak Vergisi Kanunu Soru 98 Sayfa 26 XIII. 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usul Hakk nda Kanun Soru 99 Sayfa 27 XIV. 6111 say l Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Soru 100 Sayfa 28I. Genel bilgi100 Soruda Serbest B lgeler1. Serbest b lge nedir?

8 Genel olarak Serbest B lgeler , bir lkenin siyasi s n rlar i inde yer almakla birlikte ithalat ve ihracat a s ndan G mr k B lgesi d fl nda oldu u kabul edilen, lkede ge erli olan ticari, mali ve iktisadi alanlara y nelik hukuki ve idari d zenlemelerinin tamamen veya k smen uygulanmad veya farkl uyguland , ekonomik a dan teflvik edilen yerler olarak tan say l G mr k Kanunu uyar nca Serbest B lgeler , T rkiye G mr k B lgesi nin par alar olmakla beraber; Serbest dolafl mda olmayan eflyan n herhangi bir g mr k rejimine tabi tutulmaks z n ve Serbest dolafl ma sokulmaks z n, g mr k mevzuat nda ng r len haller d fl nda kullan lmamak ya da t ketilmemek kayd yla konuldu u, ithalat vergileri ile ticaret politikas nlemlerinin uygulanmas bak m ndan, T rkiye G mr k B lgesi d fl nda oldu u kabul edilen.

9 Serbest dolafl mdaki eflyan n, bir Serbest b lgeye konulmas nedeniyle normal olarak eflyan n ihrac na ba l olanaklardan yararland yerler olarak tan mlanm flt say l Serbest B lgeler Kanunu uyar nca Serbest B lgeler , T rkiye G mr k B lgesinin par alar olmakla beraber; Serbest dolafl mda olmayan eflyan n herhangi bir g mr k rejimine tabi tutulmaks z n ve Serbest dolafl ma sokulmaks z n, g mr k mevzuat nda ng r len haller d fl nda kullan lmamak ya da t ketilmemek kayd yla konuldu u, ithalat vergileri ile ticaret politikas nlemlerinin ve kambiyo mevzuat n n uygulanmas bak m ndan T rkiye G mr k B lgesi d fl nda oldu u kabul edilen ve Serbest dolafl mdaki eflyan n bir Serbest b lgeye konulmas nedeniyle normal olarak eflyan n ihrac na ba l olanaklardan yararland yerler olarak tan mlanm flt Serbest b lgelerin kurulufl ama lar nelerdir?

10 3218 Say l Serbest B lgeler Kanunu nun 1. maddesinde, b lgelerin kurulufl ve iflletilme ama lar afla daki gibi ifade edilmifltir: hracata y nelik yat r m ve retimi teflvik etmek, Do rudan yabanc yat r mlar ve teknoloji giriflini h zland rmak, flletmeleri ihracata y nlendirmek, Uluslararas ticareti T rkiye de faaliyette bulunan Serbest b lgeler hangileridir?4(Kaynak: )Marmara B lgesi (7)Ege B lgesi (3)Akdeniz B lgesi (3)Karadeniz B lgesi (3)G neydo u Anadolu B lgesi (2) Anadolu B lgesi (1) stanbul Atat rk Havaliman (AHL)EgeMersinTrabzonMardinKayseri stanbul Deri ve End striDenizliAntalyaRizeGaziantep stanbul Trakya zmir Menemen DeriToros Adana Yumurtal kSamsunAvrupaKocaeliT bitak-Mam TeknolojiBursa5100 Soruda Serbest B lgeler4.


Related search queries