Example: bankruptcy

1079 - Mevzuat Bilgi Sistemi

1079 GEN L K VE SPOR BAKANLI ININ TE K LAT VE G REVLER HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAME (1) Kanun H k. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 638 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yay mland Tarihi : 8/6/2011, No : 27958 M k. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 B R NC B L M Ama , Kapsam ve G revler Ama ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun H km nde Kararnamenin amac , Gen lik ve Spor Bakanl n n kurulu , g rev, yetki ve sorumluluklar n d zenlemektir. G revler MADDE 2- (1) Gen lik ve Spor Bakanl n n g revleri unlard r: a) Gen li in ki isel ve sosyal geli imini destekleyici politikalar tespit etmek, farkl gen gruplar n n ihtiya lar n da dikkate alarak gen lerin kendi potansiyellerini ger ekle tirebilmelerine imk n sa lamak, karar alma ve uygulama s re leri ile sosyal hayat n her al

1081 c) Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının kurulması ve çalımasına ilikin usul ve esasları belirlemek, bunları gelitirici ve

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 1079 - Mevzuat Bilgi Sistemi

1 1079 GEN L K VE SPOR BAKANLI ININ TE K LAT VE G REVLER HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAME (1) Kanun H k. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 638 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yay mland Tarihi : 8/6/2011, No : 27958 M k. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 B R NC B L M Ama , Kapsam ve G revler Ama ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun H km nde Kararnamenin amac , Gen lik ve Spor Bakanl n n kurulu , g rev, yetki ve sorumluluklar n d zenlemektir. G revler MADDE 2- (1) Gen lik ve Spor Bakanl n n g revleri unlard r: a) Gen li in ki isel ve sosyal geli imini destekleyici politikalar tespit etmek, farkl gen gruplar n n ihtiya lar n da dikkate alarak gen lerin kendi potansiyellerini ger ekle tirebilmelerine imk n sa lamak, karar alma ve uygulama s re leri ile sosyal hayat n her alan na etkin kat l m n sa lay c neriler geli tirmek ve bu do rultuda faaliyetler y r tmek, ilgili kurumlar n gen li i ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve i birli ini sa lamak.

2 B) Gen li in ihtiya lar ile gen li e sunulan hizmet ve imk nlar konusunda inceleme ve ara t rmalar yapmak ve neriler geli tirmek, gen lik alan nda bilgilendirme, rehberlik ve dan manl k yapmak. c) Gen lik al ma ve projelerine ili kin usul ve esaslar belirlemek. ) Gen lik al ma ve projeleri yapmak, bu al ma ve projeleri desteklemek, bunlar n uygulama ve sonu lar n denetlemek. d) Spor faaliyetlerinin plan ve program d hilinde ve mevzuata uygun bir ekilde y r t lmesini g zetmek, geli mesini ve yayg nla mas n te vik edici tedbirler almak.

3 E) Spor alan nda uygulanacak politikalar tespit etmek ve uluslararas kurallar n ve talimatlar n uygulanmas n temin etmek. f) Mevzuatla Bakanl a verilen di er g rev ve hizmetleri yapmak. K NC B L M Bakanl k Te kilat Te kilat MADDE 3- (1) Bakanl k, merkez te kilat ndan olu ur. (2) Bakanl k merkez te kilat ekli (I) say l cetvelde g sterilmi tir. (3) (Ek: 24/10/2011-KHK-661/6 md.)Bakanl n yurtd nda y r tece i program, proje ve faaliyetlerin gerektirdi i koordinasyonun sa lanmas amac yla Koordinasyon Ofisleri kurulabilir. (4) (Ek: 24/10/2011-KHK-661/6 md.

4 Koordinasyon Ofislerinin kurulaca yerler ve s resi ile Ofislerin al ma usul ve esaslar ; bu Ofislerde, Bakanl k ve ba l kurulu lar n personelinden g revlendirilenler ile bunlara yard mc olmak zere mahallinden temin edilen ve Ofis hizmetlerinde al an personelin niteli i, say s , g rev s resi ve bunlara denecek cretlerin belirlenmesi, personele yap lacak demeler d nda kalan di er harcamalar n neler olaca ve harcamaya ili kin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. (1) 27/9/1984 tarihli ve 3046 say l Kanuna 3/6/2011 tarihli ve 643 say l KHK nin 6 nc maddesi ile eklenen Ge ici 6 nc maddesi ile bu KHK nin 12/6/2011 tarihinde yap lacak milletvekili genel se iminden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulu yelerinin atand tarihten itibaren uygulanaca h k m alt na al nm t r.

5 1080 Bakan MADDE 4- (1) Bakanl n en st amiri olan Bakan, Bakanl k icraat ndan ve emri alt ndakilerin faaliyet ve i lemlerinden Ba bakana kar sorumlu olup a a daki g rev, yetki ve sorumluluklara sahiptir: a) Bakanl Anayasaya, kanunlara, h k met program na ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak y netmek. b) Bakanl n g rev alan na giren hususlarda politika ve stratejiler geli tirmek, bunlara uygun olarak y ll k ama ve hedefler olu turmak, performans l tleri belirlemek, Bakanl k b t esini haz rlamak, gerekli kanun ve idar d zenleme al malar n yapmak, belirlenen stratejiler, ama lar ve performans l tleri do rultusunda uygulamay koordine etmek, izlemek ve de erlendirmek.

6 C) Bakanl k faaliyetlerini ve i lemlerini denetlemek, y netim sistemlerini g zden ge irmek, te kilat yap s ve y netim s re lerinin etkilili ini g zetmek ve y netimin geli tirilmesini sa lamak. ) Faaliyet alan na giren konularda di er bakanl klar, kamu kurum ve kurulu lar ile i birli i ve koordinasyonu sa lamak. M ste ar ve M ste ar Yard mc lar MADDE 5- (1) M ste ar, Bakandan sonra gelen en st d zey kamu g revlisi olup Bakanl k hizmetlerini, Bakan ad na ve onun emir ve y nlendirmesi do rultusunda, Mevzuat h k mlerine, Bakanl n ama ve politikalar na, stratejik plan na uygun olarak d zenler ve y r t r.

7 Bu ama la, Bakanl k kurulu lar na gereken emirleri verir ve bunlar n uygulanmas n g zetir ve sa lar. M ste ar bu hizmetlerin y r t lmesinden Bakana kar sorumludur. (2) M ste ara yard mc olmak zere d rt M ste ar Yard mc s g revlendirilebilir.(1) NC B L M Hizmet Birimleri Hizmet birimleri(2) MADDE 6- (De i ik: 8/8/2011-KHK-649/10 md.) (1) Bakanl n hizmet birimleri unlard r: a) Gen lik Hizmetleri Genel M d rl . b) Proje ve Koordinasyon Genel M d rl . c) E itim, K lt r ve Ara t rma Genel M d rl . ) (Ek: 20/2/2014-6525/44 md.) Rehberlik ve Denetim Ba kanl.

8 D) Spor Hizmetleri Dairesi Ba kanl . e) D li kiler Dairesi Ba kanl . f) Hukuk M avirli i. g) Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl . ) Personel Dairesi Ba kanl . h) Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanl . ) Bilgi lem Dairesi Ba kanl . i) Bas n ve Halkla li kiler M avirli i. j) zel Kalem M d rl . Gen lik Hizmetleri Genel M d rl MADDE 7- (1) Gen lik Hizmetleri Genel M d rl n n g revleri unlard r: a) Gen lere y nelik istismar n ve iddetin engellenmesi ile gen ler aras nda her t rl ayr mc l n giderilmesi amac yla gerekli tedbirleri almak ve bu hususlarda neriler geli tirmek.

9 B) Yurti i veya yurtd nda gen likle ilgili toplant , kurs, seminer ve benzeri faaliyetler d zenlemek, d zenlenen faaliyetlere kat lmak ve bu faaliyetleri desteklemek. _____ (1) 20/2/2014 tarihli ve 6525 say l Kanunun 44 nc maddesiyle bu f krada yer alan iki ibaresi d rt olarak de i tirilmi tir. (2) 20/2/2014 tarihli ve 6525 say l Kanunun 44 nc maddesiyle bu f kraya ( ) bendi eklenmi ve di er bentler buna g re tesels l ettirilmi tir. 1081 c) Gen lere hizmet veren gen lik merkezi ve benzeri tesisler ile gen lik ve izcilik kamplar n n kurulmas ve al mas na ili kin usul ve esaslar belirlemek, bunlar geli tirici ve tan t c faaliyetlerde bulunmak.

10 (1) ) Sosyal hayat n her alan na gen li in etkin kat l m n sa lay c neriler geli tirmek. d) Gen lik derneklerinin tescil, vize ve aktarma i lemlerini yapmak. e) Gen leri k t al kanl klardan koruyacak al malar yapmak ve bu konuda faaliyetler y r tmek. f) Ulusal ve yerel d zeyde gen lik etkinlikleri d zenlemek. g) Gen lik haftas etkinliklerini d zenlemek. ) (De i ik: 8/8/2011-KHK-649/11 md.) Gen lik alan nda faaliyet g steren sivil toplum kurulu lar ile kamu kurum ve kurulu lar , mahalli idareler ve niversitelerin ilgili birimleriyle ili kileri y r tmek.


Related search queries