Example: air traffic controller

12019 - Mevzuat Bilgi Sistemi

12019 . YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Kanun Numaras : 6458. Kabul Tarihi : 4/4/2013. Yay mland : Tarih: 11/4/2013 Say : 28615. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 53. B R NC KISIM. Ama , Kapsam, Tan mlar ve Geri G nderme Yasa . B R NC B L M. Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama (1). MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac ; yabanc lar n T rkiye'ye giri leri, T rkiye'de kal lar ve T rkiye'den k lar ile T rkiye'den koruma talep eden yabanc lara sa lanacak koruman n kapsam na ve uygulanmas na ili kin usul ve esaslar ( ) (1) d zenlemektir.

12021 Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar MADDE 7 – (1) Aúağıdaki yabancılar, Türkiye’ye giriúlerine izin verilmeyerek geri çevrilir: a) Pasaportu, pasaport

Tags:

  Pasaport

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 12019 - Mevzuat Bilgi Sistemi

1 12019 . YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Kanun Numaras : 6458. Kabul Tarihi : 4/4/2013. Yay mland : Tarih: 11/4/2013 Say : 28615. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 53. B R NC KISIM. Ama , Kapsam, Tan mlar ve Geri G nderme Yasa . B R NC B L M. Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama (1). MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac ; yabanc lar n T rkiye'ye giri leri, T rkiye'de kal lar ve T rkiye'den k lar ile T rkiye'den koruma talep eden yabanc lara sa lanacak koruman n kapsam na ve uygulanmas na ili kin usul ve esaslar ( ) (1) d zenlemektir.

2 (1). Kapsam MADDE 2 (1) Bu Kanun, yabanc larla ilgili i ve i lemleri; s n rlarda, s n r kap lar nda ya da T rkiye i inde yabanc lar n m nferit koruma talepleri zerine sa lanacak uluslararas . korumay , ayr lmaya zorland klar lkeye geri d nemeyen ve kitlesel olarak T rkiye'ye gelen yabanc lara acil olarak sa lanacak ge ici korumay ( ) (2) kapsar. (2). (2) Bu Kanunun uygulanmas nda, T rkiye'nin taraf oldu u milletleraras anla malar ile zel kanunlardaki h k mler sakl d r. Tan mlar (3). MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmas nda.

3 A) Aile yeleri: Ba vuru sahibinin veya uluslararas koruma stat s sahibi ki inin e ini, ergin olmayan ocu u ile ba ml ergin ocu unu, b) Avrupa lkeleri: Avrupa Konseyi yesi olan lkeler ile Cumhurba kan nca belirlenecek di er lkeleri, c) Bakan: i leri Bakan n , ) Bakanl k: i leri Bakanl n , d) Ba vuru sahibi: Uluslararas koruma talebinde bulunan ve hen z ba vurusu hakk nda son karar verilmemi olan ki iyi, e) ocuk: Hen z on sekiz ya n doldurmam ve ergin olmam ki iyi, . (1) 2/7/2018 tarihli 703 say l KHK'nin 71 inci maddesiyle, bu maddede yer alan ve i leri Bakanl na ba l G daresi Genel M d rl n n kurulu , g rev, yetki ve sorumluluklar n ibaresi y r rl kten kald r lm t r.

4 (2) 2/7/2018 tarihli 703 say l KHK'nin 71 inci maddesiyle, bu f krada yer alan , G daresi Genel M d rl n n kurulu , g rev, yetki ve sorumluluklar n ibaresi y r rl kten kald r lm t r. (3) 2/7/2018 tarihli 703 say l KHK'nin 71 inci maddesiyle, bu maddede yer alan Bakanlar Kurulu ibaresi Cumhurba kan eklinde, Bakanlar Kurulunca ibaresi Cumhurba kan nca eklinde de i tirilmi tir. 12020. f) Destekleyici: Aile birli i amac yla T rkiye'ye gelecek yabanc lar n masraflar n . stlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar taraf ndan ba vuruya dayanak g sterilen T rk vatanda n veya T rkiye'de yasal olarak bulunan yabanc y , g) Genel M d r: G daresi Genel M d r n , ) Genel M d rl k: G daresi Genel M d rl n , h) Giri ve k kontrol : S n r kap lar ndaki kontrol i lemlerini, ) G.

5 Yabanc lar n, yasal yollarla T rkiye'ye giri ini, T rkiye'de kal n ve T rkiye'den k n ifade eden d zenli g ile yabanc lar n yasa d yollarla T rkiye'ye giri ini, T rkiye'de kal n , T rkiye'den k n ve T rkiye'de izinsiz al mas n ifade eden d zensiz g ve uluslararas korumay , i) kamet adresi: T rkiye'de adres kay t sisteminde kay tl olunan yeri, j) kamet izni: T rkiye'de kalmak zere verilen izin belgesini, k) Konsolosluk: T rkiye Cumhuriyeti ba konsolosluklar n , konsolosluklar n veya b y kel ilik konsolosluk ubelerini, l) zel ihtiya sahibi: Ba vuru sahibi ile uluslararas koruma stat s sahibi ki ilerden.

6 Refakatsiz ocuk, engelli, ya l , hamile, beraberinde ocu u olan yaln z anne ya da baba veya i kence, cinsel sald r ya da di er ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel iddete maruz kalm . ki iyi, (1). m) Refakatsiz ocuk: Sorumlu bir ki inin etkin bak m na al nmad s rece, kanunen ya da rf ve adet gere i kendisinden sorumlu bir yeti kinin refakati bulunmaks z n T rkiye'ye gelen veya T rkiye'ye giri yapt ktan sonra refakatsiz kalan ocu u, n) Seyahat belgesi: pasaport yerine ge en belgeyi, o) S n r kap s : Cumhurba kan karar yla T rkiye'ye giri ve T rkiye'den k i in belirlenen s n r ge i noktas n , ) Son karar.

7 Ba vuru sahibinin ba vurusuyla veya uluslararas koruma stat s sahibi ki inin stat s yle ilgili kararlardan; idari itirazda bulunulmamas ve yarg ya ba vurulmamas . h linde Genel M d rl k taraf ndan verilen karar veya yarg ya ba vurulmas sonucunda temyiz edilmesi m mk n olmayan karar , p) S zle me: M ltecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokol yle de i ik 28/7/1951. tarihli M ltecilerin Hukuki Durumuna Dair S zle meyi, r) Uluslararas koruma: M lteci, artl m lteci veya ikincil koruma stat s n , s) Vatanda oldu u lke: Yabanc n n vatanda oldu u lkeyi veya yabanc n n birden fazla vatanda l n n bulundu u durumlarda, vatanda l nda oldu u lkelerden her birini, ) Vatans z ki i: Hi bir devlete vatanda l k ba yla ba l bulunmayan ve yabanc say lan ki iyi, t) Vize: T rkiye'de en fazla doksan g ne kadar kalma hakk tan yan ya da transit ge i i sa layan izni.

8 (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say l Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan z rl ibaresi engelli . eklinde de i tirilmi tir. 12020-1. u) Vize muafiyeti: Vize alma gereklili ini kald ran d zenlemeyi, ) Yabanc : T rkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatanda l k ba bulunmayan ki iyi, v) Yabanc kimlik numaras : 25/4/2006 tarihli ve 5490 say l N fus Hizmetleri Kanunu uyar nca yabanc lara verilen kimlik numaras n , y) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Yetkili arac kurum: Nitelikleri ve g rev er evesi y netmelikle belirlenen ve Genel M d rl k taraf ndan yetkilendirilen kurum veya kurulu u, z) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/169 md.

9 ; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/163 md.) Kabul edilemeyen yolcu: lkeye giri yapabilmek veya lkeden transit ge ebilmek i in s n r kap lar na gelen ancak mevzuatta aranan ko ullar ta mad ndan lkeye giri ine veya lkeden transit ge i ine izin verilmeyen ki iyi, aa) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/169 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/163 md.) Ta y c : Yabanc uyruklu yolcular ta yan kara, hava, deniz ve demiryolu ta tlar n n ger ek veya t zel ki i olan sahiplerini veya ticari kara, hava, deniz ve demiryolu i letmecilerini, ifade eder.

10 K NC B L M. Geri G nderme Yasa . Geri g nderme yasa . MADDE 4 (1) Bu Kanun kapsam ndaki hi kimse, i kenceye, insanl k d ya da onur k r c ceza veya muameleye tabi tutulaca veya rk , dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolay s yla hayat n n veya h rriyetinin tehdit alt nda bulunaca . bir yere g nderilemez. K NC KISIM. Yabanc lar B R NC B L M. T rkiye'ye Giri ve Vize T rkiye'ye giri ve T rkiye'den k . MADDE 5 (1) T rkiye'ye giri ve T rkiye'den k , s n r kap lar ndan, ge erli pasaport veya pasaport yerine ge en belgelerle yap l r.


Related search queries