Example: marketing

İÇ GENELGE A4 - 27.11 - diyanet.gov.tr

BA BAKANLIK. diyanet leri Ba kanl . Say : 28/11/2007. Konu : dari i lemler GENELGE . B R NC B L M. Genel Konular Hizmet verimi ve i ak . MADDE 1 - (1) Hizmet veriminin ve i ak n n devaml l n sa lamak amac yla b t n personel, s rekli ve yo un bir al ma d zeni i erisinde bulunacak ve al ma saatleri i erisinde resm olmayan i lerle me gul olmayacakt r. ve i lemlerin zaman nda sonu land r lmas . MADDE 2 - (1) Her seviyedeki personel; yapmas gereken b t n i leri tam ve do ru bir ekilde ve en k sa s rede sonu land racak ve zaman nda ilgili mirlerine arz edecektir. (2) Birimlere intikal eden evrak, g nl k olarak ele al n p i lem g recek, makul bir gerek e olmadan hi bir evrak bekletilmeyecektir. (3) lemi uzun zaman gerektiren, ya da ba ka makamlarla yap lacak yaz malarla sonu land r lacak konularda ilgili mir veya mercilere bilgi verilecektir. al ma saatleri ve mesaiye riayet MADDE 3 - (1) al ma saatleri; sabah , le olarak tespit edilmi tir.

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı : B.02.1.DİB.0.65.02-010.06.01-1250 28/11/2007 Konu : İdari işlemler 3/18 İKİNCİ BÖLÜM Kimlik ve Giriş Kartları

Tags:

  Diyanet

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of İÇ GENELGE A4 - 27.11 - diyanet.gov.tr

1 BA BAKANLIK. diyanet leri Ba kanl . Say : 28/11/2007. Konu : dari i lemler GENELGE . B R NC B L M. Genel Konular Hizmet verimi ve i ak . MADDE 1 - (1) Hizmet veriminin ve i ak n n devaml l n sa lamak amac yla b t n personel, s rekli ve yo un bir al ma d zeni i erisinde bulunacak ve al ma saatleri i erisinde resm olmayan i lerle me gul olmayacakt r. ve i lemlerin zaman nda sonu land r lmas . MADDE 2 - (1) Her seviyedeki personel; yapmas gereken b t n i leri tam ve do ru bir ekilde ve en k sa s rede sonu land racak ve zaman nda ilgili mirlerine arz edecektir. (2) Birimlere intikal eden evrak, g nl k olarak ele al n p i lem g recek, makul bir gerek e olmadan hi bir evrak bekletilmeyecektir. (3) lemi uzun zaman gerektiren, ya da ba ka makamlarla yap lacak yaz malarla sonu land r lacak konularda ilgili mir veya mercilere bilgi verilecektir. al ma saatleri ve mesaiye riayet MADDE 3 - (1) al ma saatleri; sabah , le olarak tespit edilmi tir.

2 (2) Bu al ma saatlerine kesinlikle riayet edilecek ve hi bir personel, izinsiz ve mazeretsiz olarak g revinin ba ndan ve g rev yerinden ayr lmayacakt r. (3) Ak am saat 18 den nce hi bir personel g revi ba ndan ayr lmayacak, servis ara lar . dan nce hareket etmeyecektir. (4) (De i ik: 04/11/2013 tarihli ve 211 say l onay.) Personelin hizmet binas na giri ve k . saatleri, Y netim Hizmetleri Genel M d rl nce turnike sistemi arac l ile takip edilecek ve g nl k olarak birimlere elektronik ortamda g nderilecektir. K l k ve k yafet MADDE 4 - (1) Her s n f ve derecedeki personelin k l k ve k yafeti; Kamu Kurum ve Kurulu lar nda al an Personelin K l k ve K yafetine Dair Y netmelik te belirtilen esaslara ve Ba bakanl k a bu konuda yay mlanan genelgelere uygun olacakt r. Muhataplara iyi davran lmas . MADDE 5 - (1) mirlere, memurlara, i sahiplerine ve misafirlere kar devlet memurlu u vakar na, mill ve manev geleneklerimize uygun olarak kibar ve nazik davran lacak, g ler y z g sterilecektir.

3 Personel aras ileti imde de ayn ekilde hareket edilecektir. 1/18. BA BAKANLIK. diyanet leri Ba kanl . Say : 28/11/2007. Konu : dari i lemler Personelin sorunlar na duyarl olunmas . MADDE 6 - (1) mirler, maiyetindeki personelin sorunlar na kar duyarl olacaklar ve onlar zel i lerinde g revlendirmeyeceklerdir. Personel aras sosyal ili kiler MADDE 7 - (1) al anlar ile kurum aras ndaki g n l ba n n peki tirilmesi, aidiyet ve mensubiyet duygusunun geli tirilmesi amac yla, al an g revlilerin kendilerinin ve birinci derece yak nlar n n l mleri, personelin maruz kald yang n, sel, deprem gibi afetler, d n, ni an ve di er sosyal etkinlikler zaman nda dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl na bildirilecektir. (2) Personelin tan ma ve kayna mas n sa lamak amac yla b t e imkanlar nispetinde dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl nca yurti i gezileri d zenlenecektir. Ba kanla g r meler MADDE 8 - (1) Ba kanla i g r meleri Din leri Y ksek Kurulu Ba kan , Ba kan yard mc lar ve birim mirleri d zeyinde tutulmu tur.

4 Din leri Y ksek Kurulu Ba kan , Ba kan yard mc lar ve birim mirleri d ndaki personelin dilek ve talepleri gerekti inde mirleri vas tas yla ve b rokratik hiyerar iye uyularak Ba kana sunulacakt r. (2) Ba kan, Ba kan yard mc lar , Protokol ve Bas n ve Halkla li kiler ubesi M d rl kleri ile g r mek isteyen randevusuz ah slar n g r me talepleri, m racaat g revlileri taraf ndan ilgili sekreterliklere bildirilecek, buradan al nacak olumlu g r do rultusunda ziyaret ilere Ba kanl k Makam Ziyaret i Giri Kart verilerek g nderilecektir. Bas n ve yay n kurulu lar ile ili kiler MADDE 9 - (1) Unvan ve g revi ne olursa olsun Ba kanl m z merkez te kilat . mensuplar taraf ndan, Ba kanl m z n g revleri, hizmet ve faaliyetleri konular nda bas n ve yay n kurulu lar mensuplar na kesinlikle bilgi ve deme verilmeyecektir. (2) Bas n ve yay n kurulu lar mensuplar n n birimlerden veya Ba kanl k personelinden bilgi talepleri oldu u takdirde, ba vurunun do rudan Ba kanl a (Bas n ve Halkla li kiler ubesi M d rl ) yap lmas gerekti i bildirilecektir.

5 (3) Bas n ve yay n kurulu lar nca cevapland r lmak zere Ba kanl m za y neltilen sorularla ilgili olarak Ba kanl k Makam taraf ndan birimlerden istenen bilgiler, birimlerce en k sa s rede ve titizlikle haz rlanacak, ilgili birim miri ve Ba kan yard mc s taraf ndan da incelenip parafland ktan sonra Ba kanl k Makam na (Bas n ve Halkla li kiler ubesi M d rl ) g nderilecektir. (4) G nl k olarak de erlendirilmek zere birimlere g nderilen gazete kup rleri birimlerce titizlikle incelenecek, Ba kanl k a yap lacak tekzibe esas olmak zere haz rlanacak a klama yaz lar da ayn us lle Ba kanl k Makam na (Bas n ve Halkla li kiler ubesi M d rl ) g nderilecektir. (5) Ba kanl m zda bas n ve yay n kurulu lar ve mensuplar yla her t rl ili kiler ve i lemler, Bas n ve Halkla li kiler ubesi M d rl nce ilgili birimlerle koordine edilerek y r t lecektir. (6) Televizyonlardaki din yay nlar ile Ba kanl ilgilendiren di er din muhteval . yay nlar, Bas n ve Halkla li kiler ubesi M d rl nce takip edilerek kayda al nacak ve de erlendirilecektir.

6 2/18. BA BAKANLIK. diyanet leri Ba kanl . Say : 28/11/2007. Konu : dari i lemler K NC B L M. Kimlik ve Giri Kartlar . Personel kimlik kart ve optik okuyuculu giri kart . MADDE 10 - (1) Ba kanl m z merkez te kilat n n daim kadrolar nda g revli personele, g rev s resince kullan lmak zere, Personel Dairesi Ba kanl nca Personel Kimlik Kart ; dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl nca da Optik Okuyuculu Giri Kart . verilecektir. (2) Personel Kimlik Kart ve Optik Okuyuculu Giri Kart verilen personelin herhangi bir sebeple Ba kanl kla ili i inin kesilmesi halinde kartlar ilgili birimlerce al nacak, bunlardan Personel Kimlik Kart Personel Dairesi Ba kanl na, Optik Okuyuculu Giri . Kart da dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl na bir yaz ekinde g nderilecektir. (3) Birimler aras nakil ve g revlendirmeler, optik okuyuculu giri kartlar nda gerekli de i ikli in yap labilmesi i in dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl na bildirilecektir. Personel giri kart.

7 MADDE 11 - (1) Birim mirleri ile st say lan g revde bulunanlar hari , Ba kanl m z merkez te kilat daim kadrolar nda g revli b t n personel Giri Kart n kap giri lerinde bulunan okuyuculara (reader) okutmak suretiyle giri - k yapacak, mesai s resince optik okuyuculu kart ile personel kimlik kart n jacket i erisinde boyundan as l ve g r n r vaziyette bulunduracak, personel giri ve k lar n n kontrolleri ise birim mirleri veya yetkili k ld . g revlilerce y r t lecektir. Personel ara giri kart ve park yerleri MADDE 12 - (1) Ara sahibi personele verilen Personel Ara Giri Kart , giri ve k lar ile park halinde iken arac n sol n cam nda g r necek ve okunacak ekilde bulundurulacak, personel ara lar mesai saatleri i inde C Blok arkas , mesai saatleri d nda ise C. Blok n nde bulunan otoparka b rak lacak, kapal otoparka ara park edilmeyecek, ziyaret i ve i takip ilerine ait zel ara lar g venlik kontrol yap lmak suretiyle C Blok n nde bulunan otoparka park ettirilecektir.

8 Ge ici g revlilere ve ziyaret ilere verilecek kartlar MADDE 13 - (1) dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl nca, Ba kanl m z merkez te kilat nda ge ici olarak g revlendirilen personele Ge ici G revli Giri Kart , ziyaret ilere Ziyaret i Giri Kart , daim veya ge ici g revli personelden ara sahibi olanlara Ara Giri . Kart verilecektir. (2) Ge ici G revli Giri Kart ve Ara Giri Kart alan personelin Ba kanl kla ili i inin kesilmesi halinde, bu kartlar ilgili birimlerce al narak dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl na bir yaz ekinde g nderilecektir. NC B L M. G venlik Emniyet memurlar . MADDE 14 - (1) Birimlerce, katlarda veya koridorlarda emniyet memurlar . 3/18. BA BAKANLIK. diyanet leri Ba kanl . Say : 28/11/2007. Konu : dari i lemler g revlendirilecek, g revlendirilen emniyet memurlar na ait ayl k n bet listesi iki n sha olarak haz rlanacakt r. Bunlardan bir n shas , ait oldu u ay n ba ndan bir hafta nce dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl na g nderilecek, di er n shas emniyet memurlar ile n bet i memurlar n n kontrollerini yapabilece i uygun bir yerde (katlarda bulunan anahtar panosunun yan nda).

9 Bulundurulacak ve ayl k olarak h fz edilecektir. Anahtarlar MADDE 15 - (1) Panolar n anahtarlar mesai ba lang c nda n bet i memurlu unca dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl taraf ndan temizlik personeline nezaret etmek zere g revlendirilen yard mc hizmetli kadrosundaki personele imza kar l teslim edilecek, mesai bitiminde daire emniyet memurlar nca odalar n anahtarlar katlarda birimlere tahsis edilen anahtar panosuna as lacak, pano anahtar C Blok M racaat Memurlu una imza kar l teslim edilecektir. (2) Kap lardaki mevcut kilitlerin de i tirilmesi halinde anahtar n bir yede i dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl na g nderilecektir. takibi ve ziyaret i kabul . MADDE 16 - (1) B rolarda zel i takibi yap lmayacak, ziyaret i, i takip isi ve misafirlerin ziyaret i kartlar n n yakalar nda tak l olmas na dikkat edilecektir. (2) Ba kanl k Makam na, Din leri Y ksek Kurulu Ba kan 'na, Ba kan yard mc lar na ve birim ba kanlar na randevulu gelecek olan ziyaret ilerin dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl na nceden bildirilmesi halinde; ziyaret iler, koruma ve g venlik g revlilerinin nezaretinde m racaattan al narak ilgili makama intikal ettirilecektir.

10 (3) M racaat memurlar nca, C Blok m racaat mahallinde bulunan bilgisayara ziyaret i, i . takip isi ve misafirler ile ilgili olarak ad -soyad , do um yeri (il-il e), ziyaret edilen birim veya personelin ad , geli ve gidi saati ile verilen ziyaret i giri kart numaras yaz lacakt r. Mesai saatleri d nda al acak personel MADDE 17 - (1) Mesai saatleri d nda, hafta sonu ve di er tatil g nlerinde al acak personelin isimleri (Din leri Y ksek Kurulu Ba kan , Ba kan yard mc lar , Din leri Y ksek Kurulu yeleri, birim mirleri, hukuk m avirleri, Tefti Kurulu yeleri, i denet iler, Mushaflar nceleme Kurulu yeleri, Din leri Y ksek Kurulu uzmanlar , ube m d rleri ve zel kalem personeli hari ) nceden dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl na bildirilecektir. Alarm dedekt rleri MADDE 18 - (1) Alarm detekt rlerinin hava yo unlu una (duman, sprey vs.) duyarl . olmas nedeniyle, al nan alarm sesiyle birlikte t m personel, kendi odas ndan ba layarak yang n ihtimaline kar evresindeki oda, ar iv, depo gibi yerleri kontrol edecek, yak n evresindeki mesai arkada lar yla irtibatl olacak, varsa sorunun giderilmesi i in her personel, yetkili ve sorumlular n ikaz ve uyar lar na riayet edecek ve yard mc olacaklard r.


Related search queries