Example: biology

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YARGI KARARI GEREĞİ …

LER BAKANLI I YARGI KARARI GERE . PROGRAMCILIK UNVAN DE KL sinav uygulama duyurusu . sinavin ADI. i leri Bakanl Yarg Karar Gere i Programc l k Unvan De i ikli i S nav . sinav MERKEZ . Ankara sinav TAR H , G N VE SAAT . 13 Ocak 2018 Cumartesi g n saat sinav G R BELGES . Adaylar foto rafl s nav giri belgelerini 08 Ocak 2018 tarihinden itibaren internet adresinden alabileceklerdir. sinav UYGULAMASI. Yarg karar gere ince i leri Bakanl Personel Genel M d rl nce bildirilen adaylar s nava al nacakt r. UNVAN DE KL SINAVI. sinav sinav SAAT VE. GRUP ADI SORU SAYISI. MERKEZ S RES . 50 soru Saat 10. 00. Programc ANKARA.

1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YARGI KARARI GEREĞİ PROGRAMCILIK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI İçişleri Bakanlığı Yargı Kararı ...

Tags:

  Uygulama, Sinav uygulama duyurusu sinavin adi, Sinav, Duyurusu, Sinavin

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YARGI KARARI GEREĞİ …

1 LER BAKANLI I YARGI KARARI GERE . PROGRAMCILIK UNVAN DE KL sinav uygulama duyurusu . sinavin ADI. i leri Bakanl Yarg Karar Gere i Programc l k Unvan De i ikli i S nav . sinav MERKEZ . Ankara sinav TAR H , G N VE SAAT . 13 Ocak 2018 Cumartesi g n saat sinav G R BELGES . Adaylar foto rafl s nav giri belgelerini 08 Ocak 2018 tarihinden itibaren internet adresinden alabileceklerdir. sinav UYGULAMASI. Yarg karar gere ince i leri Bakanl Personel Genel M d rl nce bildirilen adaylar s nava al nacakt r. UNVAN DE KL SINAVI. sinav sinav SAAT VE. GRUP ADI SORU SAYISI. MERKEZ S RES . 50 soru Saat 10. 00. Programc ANKARA.

2 60 dakika - S navlarda oktan se meli 4 (d rt) se enekli testlerden olu an A ve B soru kitap . kullan lacakt r. - Kullan m doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (i itme cihaz , ins lin pompas , kan ekeri l m cihaz ve benzeri) hari s nava gelirken yanlar nda; anta, c zdan, cep telefonu, saat, kablosuz ileti im sa layan cihazlar ve kulakl k, kolye, k pe, 1. bilezik, y z k, bro ve benzeri e yalar ile her t rl elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kay t ve veri aktarma cihazlar , databank, s zl k, hesap makinesi, k t, kitap, defter, not defteri vb. dok manlar, pergel, a l er, cetvel vb.

3 Ara lar, ruhsatl veya resmi ama l olsa bile silah ve silah yerine ge ebilecek nesneleri bulunan adaylar s nav binas na al nmayacakt r. - Adaylar s nava gelirken yanlar nda iki adet siyah u lu kur un kalem, silgi ve kalemtra . bulunduracaklard r. Ayr ca adaylar s nava effaf i e i inde su getirebileceklerdir. - Adaylar s nava, foto rafl s nav giri belgesi, personel kimlik kart ve ge erli kimlik belgelerinden birisi ( kimlik numaral n fus c zdan , kimlik kart , ge erlik s resi devam eden pasaport veya s r c belgesi) ile gireceklerdir. Foto rafl s nav giri belgesi, personel kimlik kart ve ge erli kimlik belgesi yan nda olmayan adaylar s nava al nmayacakt r.

4 - N fus c zdanlar n de i tirmek i in N fus M d rl klerine ba vuru yaparak, n fus c zdanlar N fus M d rl klerince al nan adaylar, N fus M d rl klerince kendilerine verilen foto rafl ve imzal veya m h rl ge ici kimlik belgesi/ kimlik kart talep belgesi ile s nava al nabilecektir. - S nav soru ve cevap anahtarlar 16 Ocak 2018 tarihinden itibaren internet adresinden yay mlanacakt r. - S nav sonu bilgileri 26 Ocak 2018 tarihinden itibaren ile internet adreslerinden yay mlanacakt r. sinav KONULARI. PROGRAMCI. ( N L SANS). S ra Konu Ad Oran (%) SORU SAYISI. No 1 Algoritma 8 4. 2 Programlama (C, 20 10.)

5 C++). 3 Donan m 8 4. 4 Veri Taban 8 4. 5 letim Sistemleri 8 4. 6 Bilgisayar A lar 8 4. 7 Ofis Yaz l mlar 10 5. 8 Web Teknolojileri 10 5. 9 657 say l Devlet 20 10. Memurlar Kanunu 2. sinavin DE ERLEND R LMES . De erlendirme 100 puan zerinden yap lacak, do ru cevaplar dikkate al narak 70 ve zerinde puan alanlar ba ar l say lacakt r ve ba ar puan hesaplamas nda [Puan=(Do ru Say s / Soru Say s ) x 100] form l kullan lacakt r. Cevap anahtar nda hata olmas ve bu hususun komisyon karar ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatal olan soru/sorular n do ru klar dikkate al nmak suretiyle de erlendirmeye bu soru/sorular d hil edilecektir.

6 De erlendirme s ras nda Merkez S nav Kurulu karar veya yarg mercileri taraf ndan iptaline karar verilen sorular de erlendirme d b rak larak ge erli sorular n puan de erinin yeniden hesaplanmas suretiyle puanlama yap l r. Adaylar n; s nav puan e it olmas h linde, B Personeli G revde Y kselme ve Unvan De i ikli i Usul ve Esaslar na Dair Y netmelik h k mleri do rultusunda, ncelikle hizmet s resi fazla olana, hizmet s resinin e it olmas halinde daha st renimi bitirmi olana, bunun da e it olmas halinde st renim mezuniyet notu y ksek olana ncelik verilerek ba ar s ralamas n DSGM yapacakt r. LET M ve DUYURU.

7 MEB i in MEB leti im Merkezi Alo 147 . sinav T RAZLARI. Adaylar, s nav sorular na ve uygulamas na ili kin itirazlar n , soru ve cevap anahtarlar n n internet adresinden yay mlanmas ndan itibaren en ge 3 ( ). i g n i erisinde, s nav sonu lar na ili kin itirazlar n ise sonu lar n internet adresinde ilan edildi i tarihten itibaren en ge 5 (be ) i g n i erisinde BPGM'ye yapacaklard r. BPGM bu itirazlar DSGM'ye g nderecektir. DSGM bu itirazlar 10 (on). g n i erisinde inceleyip sonu land rarak BPGM'ye bildirecektir. DSGM'ye gelen evrak kay t tarihi ge erli olacakt r. tirazlara y nelik t m sonu lar adaylara BPGM taraf ndan bildirilecektir.

8 3. Adaylar itiraz ba vurular n , MEB Destek Hizmetleri Genel M d rl D ner Sermaye letmesinin Ziraat Bankas , T rkiye Vak flar Bankas ve T rkiye Halk Bankas . ubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilat Program arac l ile 20 TL (yirmi TL. KDV D hil) itiraz creti yat rarak al nan banka dekontu ve s nav ad n n yaz l oldu u dilek e ile yapacaklard r. S resi ge tikten sonra yap lan itirazlar ile aday n kimlik numaras , imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilek e ve faks ile yap lan itirazlar dikkate al nmayacakt r. Ba vurusu ya da s nav ge ersiz say lan, s nava girmeyen, s nava al nmayan ya da s navdan kar lan adaylar n bu konuyla ilgili itiraz ba vurular dikkate al nmaz.

9 L ME, DE ERLEND RME VE sinav H ZMETLER GENEL M D RL . 4.


Related search queries