Example: bachelor of science

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ - || MEGEP

M LL E T M BAKANLI I. OCUK GEL M VE E T M . OYUN VE HAREKET ETK NL KLER . Ankara, 2016. Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul / kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilere rehberlik etmek amac yla haz rlanm bireysel renme materyalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE SATILMAZ. i NDEK LER. A IKLAMALAR .. iii RENME FAAL YET 1 .. 3. 1. OYUN VE HAREKET ETK NL KLER .. 3. Oyun ve Hareket Etkinlikleri .. 3. Tan m .. 3. Oyunun Yeri ve nemi .. 4. Oyunun ocu un Geli imine Olan Etkileri .. 6. Oyunun Evreleri ve zellikleri .. 10. Tek Ba na Oyun Evresi ( 0-2 Ya ) .. 10. Paralel Oyun Evresi ( 2-3 ya ) .. 10. birli ine Dayal Oyun Evresi ( 3-4 ya ).

i Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Tags:

  Megep

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ - || MEGEP

1 M LL E T M BAKANLI I. OCUK GEL M VE E T M . OYUN VE HAREKET ETK NL KLER . Ankara, 2016. Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul / kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilere rehberlik etmek amac yla haz rlanm bireysel renme materyalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE SATILMAZ. i NDEK LER. A IKLAMALAR .. iii RENME FAAL YET 1 .. 3. 1. OYUN VE HAREKET ETK NL KLER .. 3. Oyun ve Hareket Etkinlikleri .. 3. Tan m .. 3. Oyunun Yeri ve nemi .. 4. Oyunun ocu un Geli imine Olan Etkileri .. 6. Oyunun Evreleri ve zellikleri .. 10. Tek Ba na Oyun Evresi ( 0-2 Ya ) .. 10. Paralel Oyun Evresi ( 2-3 ya ) .. 10. birli ine Dayal Oyun Evresi ( 3-4 ya ).

2 11. Kurall Oyun Evresi ( 5 - ya ).. 11. Oyun T 12. Karakterlerine G re Oyun T rleri .. 12. Oynand Yere G re Oyun T rleri .. 14. Kullan lan Araca G re Oyun e itleri .. 17. Hareket Etkinlikleri .. 17. Hareket Etkinliklerinin ocu un Geli imine Etkileri .. 19. UYGULAMA FAAL YET .. 20. L ME VE DE ERLEND RME .. 21. RENME FAAL YET 2 .. 23. 2. OYUN VE HAREKET ETK NL KLER HAZIRLAMA .. 23. Oyun Etkinliklerinin Planlanmas nda Dikkat Edilecek Noktalar .. 23. Oyun Etkinliklerinin zelliklerine Uygun Ara Gere Haz rlama .. 24. Oyun Etkinlik Plan Haz rlama .. 27. Hareket Etkinliklerinin Planlanmas nda Dikkat Edilecek Noktalar .. 40. Hareket Etkinliklerinin zelliklerine Uygun Ara Gere Haz rlama .. 40. Hareket Etkinlik Plan Haz rlama .. 42.

3 UYGULAMA FAAL YET .. 54. L ME VE DE ERLEND RME .. 55. MOD L DE ERLEND RME .. 57. CEVAP ANAHTARLARI .. 58. KAYNAK A .. 59. ii A IKLAMALAR. A IKLAMALAR. ALAN ocuk Geli imi ve E itimi DAL Erken ocukluk E itimi MOD L N ADI Oyun ve Hareket Etkinlikleri MOD L N S RES 40/24. renciye oyun ve hareket etkinlikleri haz rlama ve MOD L N AMACI. uygulama ile ilgili bilgi ve becerileri kazand rmakt r. 1. Ya -geli im d zeyi ve kazan m-g stergelere uygun oyun ve hareket etkinliklerini MOD L N RENME se ebileceksiniz. KAZANIMLARI 2. Ya -geli im d zeyi ve kazan m-g stergelere uygun oyun ve hareket etkinliklerini haz rlay p uygulayabileceksiniz. Ortam: S n f, at lye, okul ncesi e itim kurumlar , a k alan, okul bah esi E T M RET M. Donan m: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, ORTAMLARI VE.

4 Foto raflar, afi , bro r, dergiler, uyar c pano, duyuru DONANIMLARI. panosu, uyar c resimler, teyp, konuya y nelik bilgi CD, VCD,tahta, kalem Mod l i inde yer alan her renme faaliyetinden sonra verilen l me ara lar ile kendinizi de erlendireceksiniz. L ME VE. retmen taraf ndan mod l sonunda kazand n z bilgi ve DE ERLEND RME. becerileri de erlendirmek amac yla e itli l me ara lar . ( oktan se meli, do ru-yanl , bo luk doldurma vb.). uygulanacakt r. iii G R . G R . Sevgili renci, Oyun, ocuklar n uzmanl k alan d r. D nyan n her yerinde ocuklar; her ko ulda, her zaman, her eyle oyun oynayabilirler. Oyun, sadece ocuklar n de il; ya am boyu bireylerin haz verici u ra olarak nemini s rd r r. ocuk, ocukluk d neminin vazge ilmez u ra.

5 Olan oyundan en etkili renme f rsat olarak yararlan lmal d r. ocuklar, renme deneyimlerini oyunlar arac l ile geli tirir ve zenginle tirirler. Oyun, ocuklar n eylem d zeyinde kat l m g sterdikleri; d nce ve duygular n ifade ettikleri; meraklar n giderecek ara t rma, g zlem yapma olana bulduklar ; yeni ke ifler yapt klar , nesnelerle ve ki ilerle etkile im i inde bulunduklar ; haz verici bir etkinliktir. Oyun, ocuklar n zorunlu de il, g n ll eylemidir. Oyun, ocuklar fiziksel ve duygusal olarak rahatlatt i in zihinsel olarak renmeye elveri li bir ortam sa lar. ocuklar n ya lar na, geli imsel gereksinimlerine ve ilgilerine g re farkl oyun f rsatlar sunmak gerekmektedir. Oyun, ocuklar n hareket gereksinimini kar laman n yan nda oynanan oyunun t r ne g re hayal d nyas n zenginle tirir.

6 Ocuk g nl k ya am deneyimlerinin provas n ger ek ya am becerilerinin temellerini oyunda atar. ocuk, oyunda kendisini ve evresini tan ma f rsat bulur. Duygusal g venlik alan ocuk oyunda olu turur. ocuklar n oyun oynama gereksinimini kar layabilmek i in g nl k e itim program . kapsam nda, farkl t rlerde, farkl kazan mlara hizmet edecek e itli oyun oynama f rsatlar . sunmak nemlidir. Bu mod lde erken ocuklukta oyun ve hareket etkinliklerinin yeri ve nemini, oyun ve hareket etkinliklerinin ocu un geli imine olan etkilerini, oyun ve hareket etkinlikleri planlamay ve uygulamay renerek ocuklar n bu alandaki geli melerine etkili olarak yard m edebileceksiniz. 1. 2. RENME FAAL YET 1. RENME FAAL YET 1. RENME KAZANIMI. renme faaliyetinde kazand r lacak bilgi ve beceriler do rultusunda ya -geli im d zeyi, kazan m ve g stergelere uygun oyun ve hareket etkinlikleri haz rlay p uygulayabileceksiniz.

7 ARA TIRMA. Oyun ve hareket etkinliklerinin ocu un geli iminde yeri ve nemi ile ilgili kaynaklardan ve Yerel A 'dan ( nternet'ten) bilgi toplay n z. evrenizde bulunan okul ncesi e itim kurumlar n ziyaret ederek oyun ve hareket etkinlikleri ile ilgili bilgi edininiz. Toplad n z bu bilgileri rapor h line getiriniz. Haz rlad n z raporu arkada lar n zla payla n z. 1. OYUN VE HAREKET ETK NL KLER . Oyun ve Hareket Etkinlikleri Tan m . Oyun, ocuk i in reten ve b y ten do al ve hayati bir unsurdur. En k k ya lardan ba layarak oyun ocu un hayat ndad r ve onu her zaman e lendirir. ocuk i in vazge ilmez bir ya ama bi imi olan oyun kavram n n, ok e itli ve ok y nl tan m yap lm t r. Farkl kaynaklarda ve farkl bak a lar yla bir ok oyun tan m bulunmaktad r.

8 Bunlar u ekilde s ralanabilir: Oyun i in bug ne kadar, rahatlama, enerji fazlas n atma, fizyolojik ihtiya , ocu un i i, ocuklar n en ger ek u ra lar , taklit i g d s n n doygunlu unu sa lama, sonu . g zetilmeyen bilin siz davran lar, isteyerek ve kurall olarak belli bir zaman ve mek nda yap lan faaliyetler, art k enerjilerin at lmas , rakl n aktif bir ekli,hayat n daha sonraki safhalar na haz rl k, insan n kendini ifade etmesi gibi e itli tan mlar ve a klamalar yap lm t r. En geni tan m yla oyun: Belli bir amaca y nelik olan veya olmayan, kurall ya da kurals z olarak ger ekle tirilen, her durumda ocu un isteyerek ve ho lanarak yer ald ;. 3. fiziksel, bili sel, dilsel, duygusal ve sosyal geli imin temeli olan, ger ek hayat n bir par as.

9 Ve ocuk i in en etkin renme s reci eklinde tan mlan r. Oyunun ne oldu u ve ocuklar n neden oyun oynad klar n a klamaya al an kuramc lar, ara t rmac lar ve e itimciler; oyunun ocu un renim ve geli iminde b y k bir rol oldu unu, sa l k, mutluluk ve yarat c l k i erdi ini ileri s rmektedirler. Oyun konusunda al an ara t rmac lar, oyunun zellikleri konusunda farkl g r ne s rmelerine ra men genel olarak oyunun belli karakteristik zellikler g steren insan davran oldu u konusunda g r birli ine varm lard r. Genel olarak oyunun zellikleri yle s ralanabilir: Oyuncunun, oyunda yer almas i in herhangi bir zorunluluk yoktur. Oyun zorunluluk h line gelirse keyif verici ve ekici olmaktan kar. Oyun kendili inden ortaya kar, mutluluk ve rahatl k verir.

10 Oyunun zaman s n rlar ve kurallar vard r. Ger ek ya amdaki kurallar n, oyunda hi bir ge erlili i yoktur. Sadece oyunun kurallar vard r. Oyunda deneyimler tekrarlan r, evre taklit edilir ve yeni eyler denenir. Kurall bir oyunda, yeni bir ey retilmez. Oyunun nas l geli ece i ve nas l sonu lanaca nceden belli de ildir. Oyunda, ya amdan farkl bir konumda bulunma durumu s z konusudur. Oyun, dinamik bir s re tir. Resim : Oyun ocu un i i Oyunun Yeri ve nemi Oyun, ocu un kontrol edebildi i ve kurallar na kendisinin karar verdi i bir u ra t r. ocu un bu kontrol sa layabildi ini hissetmesi ise olduk a nemlidir. ocuklar, zellikle serbest ekilde oynarken kontrol n kendi ellerinde oldu unu hissetmekte ve benlik geli imlerini desteklemektedirler.


Related search queries