Example: air traffic controller

ÇOCUK KORUMA KANUNU

9501. OCUK KORUMA KANUNU . Kanun Numaras : 5395. Kabul Tarihi : 3/7/2005. Yay mland : Tarih: 15/7/2005 Say : 25876. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 44. B R NC KISIM. Ama , Kapsam, Temel lkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler B R NC B L M. Ama , Kapsam, Tan mlar ve Temel lkeler Ama . Madde 1- (1) Bu Kanunun amac , korunma ihtiyac olan veya su a s r klenen ocuklar n korunmas na, haklar n n ve esenliklerinin g vence alt na al nmas na ili kin us l ve esaslar . d zenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Kanun, korunma ihtiyac olan ocuklar hakk nda al nacak tedbirler ile su a s r klenen ocuklar hakk nda uygulanacak g venlik tedbirlerinin us l ve esaslar na, ocuk mahkemelerinin kurulu , g rev ve yetkilerine ili kin h k mleri kapsar. Tan mlar Madde 3- (1) Bu Kanunun uygulanmas nda.

9501 ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası: 5395 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876 Yayımlandığı Düstur : Tertip : …

Tags:

  Kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ÇOCUK KORUMA KANUNU

1 9501. OCUK KORUMA KANUNU . Kanun Numaras : 5395. Kabul Tarihi : 3/7/2005. Yay mland : Tarih: 15/7/2005 Say : 25876. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 44. B R NC KISIM. Ama , Kapsam, Temel lkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler B R NC B L M. Ama , Kapsam, Tan mlar ve Temel lkeler Ama . Madde 1- (1) Bu Kanunun amac , korunma ihtiyac olan veya su a s r klenen ocuklar n korunmas na, haklar n n ve esenliklerinin g vence alt na al nmas na ili kin us l ve esaslar . d zenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Kanun, korunma ihtiyac olan ocuklar hakk nda al nacak tedbirler ile su a s r klenen ocuklar hakk nda uygulanacak g venlik tedbirlerinin us l ve esaslar na, ocuk mahkemelerinin kurulu , g rev ve yetkilerine ili kin h k mleri kapsar. Tan mlar Madde 3- (1) Bu Kanunun uygulanmas nda.

2 A) ocuk: Daha erken ya ta ergin olsa bile, onsekiz ya n doldurmam ki iyi; bu kapsamda, 1. Korunma ihtiyac olan ocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal geli imi ile ki isel g venli i tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da su ma duru ocu u, 2. Su a s r klenen ocuk: Kanunlarda su olarak tan mlanan bir fiili i ledi i iddias ile hakk nda soru turma veya kovu turma yap lan ya da i ledi i fiilden dolay hakk nda g venlik tedbirine karar verilen ocu u, b) Mahkeme: ocuk mahkemeleri ile ocuk a r ceza mahkemelerini, c) ocuk h kimi: Hakk nda kovu turma ba lat lm olanlar hari , su a s r klenen ocuklarla korunma ihtiyac olan ocuklar hakk nda uygulanacak tedbir kararlar n veren ocuk mahkemesi h kimini, d) Kurum: Bu Kanun kapsam ndaki ocu un bak l p g zetildi i, hakk nda verilen tedbir kararlar n n yerine getirildi i resm veya zel kurumlar , e) (De i ik: 13/6/2012-6327/38 md.

3 Sosyal al ma g revlisi: Psikolojik dan manl k ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, ocuk geli imi, retmenlik, aile ve t ketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlar nda e itim veren kurumlardan mezun meslek mensuplar n , fade eder. 9502. Temel ilkeler Madde 4- (1) Bu Kanunun uygulanmas nda, ocu un haklar n n korunmas amac yla;. a) ocu un ya ama, geli me, korunma ve kat l m haklar n n g vence alt na al nmas , b) ocu un yarar ve esenli inin g zetilmesi, c) ocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayr mc l a t bi tutulmamas , d) ocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar s recine kat l mlar n n sa lanmas , e) ocu un, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlar n n ve sivil toplum kurulu lar n n i birli i i inde al malar , f) nsan haklar na dayal , adil, etkili ve s ratli bir us l izlenmesi, g) Soru turma ve kovu turma s recinde ocu un durumuna uygun zel ihtimam g sterilmesi, h) Kararlar n al nmas nda ve uygulanmas nda, ocu un ya na ve geli imine uygun e itimini ve renimini, ki ili ini ve toplumsal sorumlulu unu geli tirmesinin desteklenmesi, i)

4 Ocuklar hakk nda zg rl k s tlay c tedbirler ile hapis cezas na en son are olarak ba vurulmas , j) Tedbir karar verilirken kurumda bak m ve kurumda tutman n son are olarak g r lmesi, kararlar n verilmesinde ve uygulanmas nda toplumsal sorumlulu un payla lmas n n sa lanmas , k) ocuklar n bak l p g zetildi i, tedbir kararlar n n uyguland kurumlarda yeti kinlerden ayr tutulmalar , l) ocuklar hakk nda y r t len i lemlerde, yarg lama ve kararlar n yerine getirilmesinde kimli inin ba kalar taraf ndan belirlenememesine y nelik nlemler al nmas , lkeleri g zetilir. K NC B L M. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Koruyucu ve destekleyici tedbirler Madde 5- (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, ocu un ncelikle kendi aile ortam nda korunmas n sa lamaya y nelik dan manl k, e itim, bak m, sa l k ve bar nma konular nda al nacak tedbirlerdir.

5 Bunlardan;. a) Dan manl k tedbiri, ocu un bak m ndan sorumlu olan kimselere ocuk yeti tirme konusunda; ocuklara da e itim ve geli imleri ile ilgili sorunlar n n z m nde yol g stermeye, b) E itim tedbiri, ocu un bir e itim kurumuna g nd zl veya yat l olarak devam na; i . ve meslek edinmesi amac yla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustan n yan na yahut kamuya ya da zel sekt re ait i yerlerine yerle tirilmesine, c) Bak m tedbiri, ocu un bak m ndan sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle g revini yerine getirememesi h linde, ocu un resm veya zel bak m yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararland r lmas veya bu kurumlara yerle tirilmesine, d) Sa l k tedbiri, ocu un fiziksel ve ruhsal sa l n n korunmas ve tedavisi i in gerekli ge ici veya s rekli t bb bak m ve rehabilitasyonuna, ba ml l k yapan maddeleri kullananlar n tedavilerinin yap lmas na, 9503.

6 E) Bar nma tedbiri, bar nma yeri olmayan ocuklu kimselere veya hayat tehlikede olan hamile kad nlara uygun bar nma yeri sa lamaya, Y nelik tedbirdir. (2) Hakk nda, birinci f kran n (e) bendinde tan mlanan bar nma tedbiri uygulanan kimselerin, talepleri h linde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur. (3) Tehlike alt nda bulunmad n n tespiti ya da tehlike alt nda bulunmakla birlikte veli veya vasisinin ya da bak m ve g zetiminden sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle tehlikenin bertaraf edilece inin anla lmas h linde; ocuk, bu ki ilere teslim edilir. Bu f kran n uygulanmas nda, ocuk hakk nda birinci f krada belirtilen tedbirlerden birisine de karar verilebilir. Kuruma ba vuru Madde 6- (1) Adl ve idar merciler, kolluk g revlileri, sa l k ve e itim kurulu lar , sivil toplum kurulu lar , korunma ihtiyac olan ocu u Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle y k ml d r.

7 Ocuk ile ocu un bak m ndan sorumlu kimseler ocu un korunma alt na al nmas amac yla Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumuna ba vurabilir. (2) Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli ara t rmay derh l yapar. Koruyucu ve destekleyici tedbir karar al nmas . Madde 7- (1) ocuklar hakk nda koruyucu ve destekleyici tedbir karar ; ocu un anas , babas , vasisi, bak m ve g zetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savc s n n istemi zerine veya re'sen ocuk h kimi taraf ndan al nabilir. (2) Tedbir karar verilmeden nce ocuk hakk nda sosyal inceleme yapt r labilir. (3) Tedbirin t r kararda g sterilir. Bir veya birden fazla tedbire karar verilebilir. (4) H kim, hakk nda koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdi i ocu un denetim alt na al nmas na da karar verebilir.

8 (5) H kim, ocu un geli imini g z n nde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kald r lmas na veya de i tirilmesine karar verebilir. Bu karar acele h llerde, ocu un bulundu u yer h kimi taraf ndan da verilebilir. Ancak bu durumda karar, nceki karar alan h kim veya mahkemeye bildirilir. (6) Tedbirin uygulanmas , onsekiz ya n doldurulmas yla kendili inden sona erer. Ancak h kim, e itim ve renimine devam edebilmesi i in ve r zas al nmak suretiyle tedbirin uygulanmas na belli bir s re daha devam edilmesine karar verebilir. (7) Mahkeme, korunma ihtiyac olan ocuk hakk nda, koruyucu ve destekleyici tedbir karar n n yan nda tarihli ve 4721 say l T rk Meden KANUNU h k mlerine g re velayet, vesayet, kayy m, nafaka ve ki isel ili ki kurulmas hususlar nda da karar vermeye yetkilidir.

9 Tedbirlerde yetki Madde 8- (1) Korunma ihtiyac olan ocuklar hakk nda koruyucu ve destekleyici tedbirler, ocu un menfaatleri bak m ndan kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte ya ad . kimselerin bulundu u yerdeki ocuk h kimince al n r. (2) Tedbir kararlar n n uygulanmas , karar veren h kim veya mahkemece en ge er ayl k s relerle incelettirilir. 9504. (3) H kim veya mahkeme; denetim memurlar , ocu un velisi, vasisi, bak m ve g zetimini stlenen kimselerin, tedbir karar n yerine getiren ki i ve kurulu un temsilcisi ile Cumhuriyet savc s n n talebi zerine veya re'sen ocu a uygulanan tedbirin sonu lar n . inceleyerek kald rabilir, s resini uzatabilir veya de i tirebilir. Acil korunma karar al nmas . Madde 9- (1) Derh l korunma alt na al nmas n gerektiren bir durumun varl h linde ocuk, Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu taraf ndan bak m ve g zetim alt na al nd ktan sonra acil korunma karar n n al nmas i in Kurum taraf ndan ocu un Kuruma geldi i tarihten itibaren en ge be g n i inde ocuk h kimine m racaat edilir.

10 H kim taraf ndan, g n i inde talep hakk nda karar verilir. H kim, ocu un bulundu u yerin gizli tutulmas na ve gerekti inde ki isel ili kinin tesisine karar verebilir. (2) Acil korunma karar en fazla otuz g nl k s re ile s n rl olmak zere verilebilir. Bu s re i inde Kurumca ocuk hakk nda sosyal inceleme yap l r. Kurum, yapt inceleme sonucunda, tedbir karar al nmas n n gerekmedi i sonucuna var rsa bu y ndeki g r n ve sa layaca hizmetleri h kime bildirir. ocu un, ailesine teslim edilip edilmeyece ine veya uygun g r len ba kaca bir tedbire h kim taraf ndan karar verilir. (3) Kurum, ocuk hakk nda tedbir karar al nmas gerekti i sonucuna var rsa h kimden koruyucu ve destekleyici tedbir karar verilmesini talep eder. Bak m ve bar nma kararlar n n yerine getirilmesi Madde 10- (1) Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu taraf ndan, kendisine intikal eden olaylarda gerekli nlemler derh l al narak ocuk, resm veya zel kurulu lara yerle tirilir.


Related search queries