Example: bankruptcy

Çocuklarda B12 vitamin düzeyi ve periferik tam kan …

Zmir Dr. Beh et Uz ocuk Hast. Dergisi 2012; 2(2):75-79. Klinik Ara t rma ocuklarda B12 vitamin d zeyi ve periferik tam kan say m de erleri ile ili kisi B12 vitamin level in children and its relationship with complete blood count parameters Ayfer AYDO DU OLAK1, Murat ANIL2, Burak TOPRAK1, Engin K SE2, F sun ST NER1. 1. zmir Tepecik E itim Hastanesi Biyokimya B l m , zmir 2. zmir Tepecik E itim Hastanesi ocuk Hastal klar Klini i, zmir ZET. Ama : al mam zda poliklini e ba vuran 1-5 ya aras ocuklarda B12 vitamini d zeyini ve tam kan say m parametreleri ile ili kisini belirlemeyi ama lad k. Y ntemler: zmir Tepecik E itim ve Ara t rma Hastanesine 2008-2012 y llar aras nda ba vu- ran, bilinen bir kronik hastal olmayan 1-5 ya aras ndaki ocuklardan B12 eksikli i d n - len olgular al maya dahil edildi.

77 A. Aydoğdu Çolak ve ark., Çocuklarda B12 vitamin düzeyi ve periferik tam kan sayımı değerleri ile ilişkisi Tablo 1. Serum B12 vitamini eksikliği durumuna göre olguların yaş, cinsiyet, serum folik asit düzeyi ve periferik tam kan sayımı değerleri.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Çocuklarda B12 vitamin düzeyi ve periferik tam kan …

1 Zmir Dr. Beh et Uz ocuk Hast. Dergisi 2012; 2(2):75-79. Klinik Ara t rma ocuklarda B12 vitamin d zeyi ve periferik tam kan say m de erleri ile ili kisi B12 vitamin level in children and its relationship with complete blood count parameters Ayfer AYDO DU OLAK1, Murat ANIL2, Burak TOPRAK1, Engin K SE2, F sun ST NER1. 1. zmir Tepecik E itim Hastanesi Biyokimya B l m , zmir 2. zmir Tepecik E itim Hastanesi ocuk Hastal klar Klini i, zmir ZET. Ama : al mam zda poliklini e ba vuran 1-5 ya aras ocuklarda B12 vitamini d zeyini ve tam kan say m parametreleri ile ili kisini belirlemeyi ama lad k. Y ntemler: zmir Tepecik E itim ve Ara t rma Hastanesine 2008-2012 y llar aras nda ba vu- ran, bilinen bir kronik hastal olmayan 1-5 ya aras ndaki ocuklardan B12 eksikli i d n - len olgular al maya dahil edildi.

2 T m olgular n serum B12 vitamini, folik asit d zeyleri ve tam kan say m l mleri yap ld . Bulgular: al maya 404 ocuk (ortalama ya : 3,2 1,1 y l; ortanca ya : 4 y l; ya aral : 1-5;. 183 k z/221 erkek) dahil edildi. Toplam 94 (%23,3) ocukta B12 vitamin eksikli i saptand . B12. vitamin eksikli i saptanan ve saptanmayan olgular kar la t r ld nda ya , cinsiyet, folik asit eksikli i ve aneminin s kl ve tam kan say m parametreleri a s ndan anlaml bir fark saptan- mad (p>0,05). Olgular n serum B12 vitamin d zeyleri ile tam kan say m parametreleri aras n- da anlaml bir korelasyon saptanmad (p>0,05). Sonu : vitamin B12 eksikli i ocuklarda s k g r len bir durumdur. Tam kan say m l m , ocuklarda B12 vitamin eksikli ini ng rmede yetersiz kalmaktad r. Anahtar kelimeler: B12 vitamini, tam kan say m , anemi, ocuk ABSTRACT.

3 Objective: In our study, we aimed to determine the level of vitamin B12, and the relationship between complete blood count parameters and vitamin B12 level in children aged 1-5 years admitted to our outpatient clinic. Methods: Children aged 1-5 years who were consulted to Izmir Tepecik Training and Research Hospital between 2008-2012 without chronic disease, but thought to have B12 vitamin deficiency were included in the study. Serum vitamin B12, folic acid levels and complete blood counts were measured in all cases. Results: A total of 404 children (mean age: years, median age: 4 years, age range: 1-5;. 183 females/221 males) were included. Ninty-four ( ) children had vitamin B12 deficiency. Patient's age, gender, the frequency of folic acid acid deficiency, and anemia and the levels of complete blood count parameters were not significantly different in cases with and without B12 Al nd tarih: deficiency (p> ).

4 Serum vitamin B12 levels were not significantly correlated with the comp- Kabul tarihi: lete blood count parameters (p> ). Conclusion: vitamin B12 deficiency is a common condition in children. Measurement of comp- Yaz ma adresi: Uzm. Dr. Ayfer Aydo du olak, lete blood count is insufficient to predict vitamin B12 deficiency in children. Tepecik E itim ve Ara t rma Hastanesi, Klinik Biyokimya Laboratuvar , zmir Key words: B12 vitamin , complete blood count, anemia, child e-mail: G R mindir (1,2). Kayna hayvansal g dalard r. DNA sen- tezi zerinden h cre b l nmesi ve S-adenozil meti- Geli mekte olan lkelerde B12 vitamini ve folik yonin sentezi zerinden sinir sistemi miyelizasyonu- asit eksikli i ocukluk a megaloblastik aneminin nunda nemli rol oynamaktad r (3,4). Normalde bir en s k nedenlerindendir.

5 B12 vitamini korrinler s n - ocuk birinci ya n n sonuna kadar yetecek miktarda f ndan olup suda eriyen, yap s nda kobalt iyonu bulu- B12 vitamini deposu ile do maktad r (5). ocukluk nan ve insanlar taraf ndan sentezlenemeyen bir vita- a B12 vitamini eksikli i nedenleri genellikle 75. zmir Dr. Beh et Uz ocuk Hast. Dergisi 2012; 2(2):75-79. yetersiz al m, emilim bozuklu u ve vitaminin ta n- cel standartlar kullan larak de erlendirilmi tir (11). ma ve metabolizmas ndaki do u tan bozukluklardan Hastane bilgi sisteminden elde edilen veriler standart kaynaklanmaktad r. B12 vitamin ve folik asit eksikli- bir forma aktar ld . Verilerin analizinde SPSS i insidans toplumdan topluma, farkl ya guruplar - istatistik program kullan ld . Rakamsal veriler arit- na, sosyoekonomik d zeye, beslenme al kanl klar - metik ortalama standart sapma, ortanca ve da l m na g re farkl l klar g sterir.

6 D nyada B12 vitamini aral olarak ifade edilirken; kategorik veriler say . ve folik asit prevelans ile ilgili toplum tabanl al - ve y zde olarak belirtildi. Parametrik zellik g ste- malar s n rl say dad r. Literat rdeki k s tl verilere ren veriler Student t test, kategorik veriler i in ise g re, bu iki vitaminin eksikli i d nyada bir halk sa - ki-kare testi kullan ld . Rakamsal veriler aras ndaki l sorunu olabilecek kadar b y k oldu unu tahmin ba lant Pearson korelasyon testi ile analiz edildi. P. ettirmektedir. B12 ve folik asit vitamin eksikli i s k- de erinin 0,05'ten k k olmas istatistiksel olarak l n belirlenmesinin nemi, erken tan ve tedavi ile anlaml kabul edildi. megaloblastik aneminin kal c etkileri ve n rolojik sistemlerde olu abilecek olumsuz sonu lar n nlene- BULGULAR.

7 Bilir olmas d r (6-8). al mam zda hastanemize ba vu- ran bilinen kronik hastal olmayan 1-5 ya aras n- al maya ya lar 1-5 aras nda de i en (ortalama daki ocuklarda B12 vitamin d zeyleri ve tam kan ya : 3,2 1,1 y l; ortanca ya : 4 y l) 183' k z, 221'i say m sonu lar ile olan ili kisini belirlemeyi ama - erkek olmak zere toplam 404 ocuk al nm t r. Bu lad k. ocuklardan, 94' nde (%23,3) B12 vitamini, alt s n- da (%1,5) ise folik asit eksikli i saptanm t r. GERE ve Y NTEM ocuklar n B12 vitamin eksikli i durumu ile ya . (istatistiksel olarak anlaml ili ki olmamas na ra - 2008-2012 tarihleri aras nda zmir Tepecik men, ya gruplar na g re farkl l k var), cinsiyet, E itim ve Ara t rma Hastanesi ocuk Sa l ve serum folik asit d zeyi ve periferik tam kan say m . Hastal klar polikliniklerine ilk defa ba vuran, bili- sonu lar aras ndaki ili ki Tablo 2'de g sterilmi tir.

8 Nen bir kronik hastal olmayan ve hastay de erlen- Yaln zca serum folik asit d zeyi a s ndan anlaml . diren hekim taraf ndan serum B12 vitamini ve folik fark saptanm t r (p=0,006). Olgular n ya lar na asit d zeyi l lmesine karar verilen olgular al ma- g re B12 vitamin eksikli i durumu de erlendirildi- ya dahil edilmi tir. Hasta bilgileri hastane bilgi siste- inde 1 ya nda 6/36 (%16,6), 2 ya nda 23/82. mi zerinden geriye d n k olarak incelenmi tir. T m (%28), 3 ya nda 14/76 (%18,4), 4 ya nda 50/151. olgularda serum B12 vitamini ve folik asit d zeyleri (%33,1) ve 5 ya nda 1/59 (%1,6) olarak saptanm - kemil minesan enzim immunometrik y ntemi ile t r (p<0,001). Siemens Healthcare Diagnostics (Siemens Diagnostics Yap lan pearson korelasyon analizinde serum B12. Inc. Los Angeles, USA) kitleri kullan larak Immulite vitamini ile parametreler aras nda korelasyon saptan- 2000 cihaz nda l lm t r (B12 vitamini ve folik mam t r (p>0,05) (Tablo 2).)

9 Asit i in analitik duyarl l k s ras yla 125 pg/mL ve 0,8 Olgular serum B12 vitamini d zeyine g re 3. ng/mL'dir. G n i i ve g nler aras % CV de erleri gruba ayr ld (normal, eksiklik, a r eksiklik). s ras yla 7,0 ve 6,0; 4,1 ve 5,7'dir). ocuklarda, folik Ard ndan bu gruplar ya , cinsiyet, serum folik asit asit i in 3 ng/dL'nin alt ; B12 vitamini i in 160-200 d zeyi ve periferik tam kan say m sonu lar na g re pg/mL aras eksiklik, 160 pg/mL' n alt ise a r eksik- yeniden de erlendirildi. Gruplar aras nda istatistiksel lik olarak de erlendirilmi tir (9,10). Ya gruplar na g re olarak anlaml bir fark saptanmad (p>0,05) (Tablo periferik tam kan say m sonu lar kabul edilmi g n- 3). 76. A. Aydo du olak ve ark., ocuklarda B12 vitamin d zeyi ve periferik tam kan say m de erleri ile ili kisi Tablo 1.

10 Serum B12 vitamini eksikli i durumuna g re olgular n ya , cinsiyet, serum folik asit d zeyi ve periferik tam kan say m de erleri. B12 vitamin Eksikli i (+) B12 vitamin D zeyi Normal P. (<200 pg/mL) ( 200 pg/mL). n=94 n=310. Cinsiyet k z/erkek 44/50 139/171 0,737. Ya , y l, (ort. SS) 3,1 1,0 3,3 1,2 0,339. Folik Asit (ng/ml) 16,3 5,2 14,5 5,8 0,006. Serum Folik Asit D kl (+) n, (%) 1 (1,1) 5 (1,6) 0,700. (<3 pg/ml). BKS *(/mm ) 10763,8 4437,8 10799,7 4448,4 0,945. Normal BKS, n, (%) 79 (84,1) 258 (83,2) 0,303. L kositoz 13 (13,8) 42 (13,5). L kopeni 2 (2,1 10 (3,2). KKS **(/mm ) 721 584 0,177. Hgb (g/dl) 10,8 1,7 11,0 1,5 0,188. Anemi (+), n, (%) 51 (54,3) 143 (46,1) 0,167. OEH** (fL) 79,2 9,9 78,8 9,0 0,668. Normal MCV, n, (%) 63 (63) 237 (76,5) 0,173. Y ksek MCV 19 (20,2) 42 (13,5).)


Related search queries