Example: air traffic controller

ラダー型水晶フィルタの試作 2012 ... - yacc.co.jp

JA1 VCW.. OM QSO .. 6 MHz 14 70pF .. SSB BPF LSB .. pole . 4pole .. 8pole 4 .. 12pole 12pole . 14 .. 1.. 4pole . 8pole .. 4 8 12 . 2.. FRMS Cytec . 23Hz . C . Fs) Fp) (Fs Fp) . Cs . No. Cs (pF) Fs (kHz Fp (kHz F (kHz). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Average GND .. 14 2 ( ,No9) 12 .. Excel .. Fs (kHz) = Fp (kHz) = Fs,Fp . (kHz) = Bw (kHz) = -6dB . Cs (pF) = Cs . Cg (pF) = 0 Cg 0 . Cd (pF) = Cd = Cs-Cg Ct = 2*Cd(( F/Bw) . Ct (pF) = Cc = 2*Ct Cc (pF) = Rt ( ) = Rt = 1/(2*pi*Fs*Ct). 3.. 2 11 C . 1% . + 33pF . L . FET . FRMS . 12pole .. 1 .. FRMS .. 33pF . 4. 3pF 36pF . 36pF) . 3pF 39pF . ( . 39pF) .. -6dB -60dB Shape Factor . 5.. OM .. TG FRMS .. C VK3 BHR HP L/C.

3 Ê m¹ ËÌ &Q !5! 6 Ë ÍÎ } J Ï! h Ðhi_5jb6Ñ Ò JFQ3h i_5jb6 N G6 78 ÓÔÕ9 ÖÔÕ9 /×Ø !5G6 FRMS ÙÚÛÜÝÞ Cytec ¯b ßà !

Tags:

  2012, Cycas

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ラダー型水晶フィルタの試作 2012 ... - yacc.co.jp

1 JA1 VCW.. OM QSO .. 6 MHz 14 70pF .. SSB BPF LSB .. pole . 4pole .. 8pole 4 .. 12pole 12pole . 14 .. 1.. 4pole . 8pole .. 4 8 12 . 2.. FRMS Cytec . 23Hz . C . Fs) Fp) (Fs Fp) . Cs . No. Cs (pF) Fs (kHz Fp (kHz F (kHz). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Average GND .. 14 2 ( ,No9) 12 .. Excel .. Fs (kHz) = Fp (kHz) = Fs,Fp . (kHz) = Bw (kHz) = -6dB . Cs (pF) = Cs . Cg (pF) = 0 Cg 0 . Cd (pF) = Cd = Cs-Cg Ct = 2*Cd(( F/Bw) . Ct (pF) = Cc = 2*Ct Cc (pF) = Rt ( ) = Rt = 1/(2*pi*Fs*Ct). 3.. 2 11 C . 1% . + 33pF . L . FET . FRMS . 12pole .. 1 .. FRMS .. 33pF . 4. 3pF 36pF . 36pF) . 3pF 39pF . ( . 39pF) .. -6dB -60dB Shape Factor . 5.. OM .. TG FRMS .. C VK3 BHR HP L/C.

2 C L/C .. 1 C .. 1 .. 1 .. 12pole 100*35*25(H) . 1 . FRMS 4 . 2 4 . GND GND .. 1 2 .. 6.. 9 MHz 6pole Xtal .. 30 . 60dB/6dB= < 2 . 80kHz .. F80Z7 .. 455kHz Xtal . SSB . 10 .. 7.. + .. (dB) . (Hz) 5998480 5998440 5998440 . -6 (Hz) 6001180 6001320 6001290 . (Hz) 2700 2880 2850 . (Hz) 5997990 5998010 5997990. -60 (Hz) 6001440 6001590 6001550. (Hz) 3450 3580 3560. -60/-6 . 0. 5997000 5998000 5999000 6000000 6001000 6002000. -10. -20. )B-30. d( . -40 .. -50. -60. -70. -80. Hz). 8.