Example: barber

2015 - Здравствена установа Дом ...

Registarlekova2015 Registarlekova2015naslovna:naslovna 12/30/2014 10:07 AM Page 101uvod:Layout 1 12/30/2014 10:08 AM Page 201uvod:Layout 1 12/30/2014 10:08 AM Page 301uvod:Layout 1 12/30/2014 10:08 AM Page 4 DVADESET ETVRTO IZ DAN JERE GI STAR LE KO VA_____2015pr voiz dan je1992dru goiz dan je1993tre eiz dan je1994 e tvr toiz dan je1995pe toiz dan je1996 e stoiz dan je1997sed moiz dan je1998osmoiz dan je1999de ve toiz dan je2000de se toiz dan je2001je da na e stoiz dan je2002 dva na e stoiz dan je2003tri na e stoiz dan je2004 e tr na e stoiz dan je2005pet na e stoiz dan je2006 esna e stoiz dan je2007se dam na e sto iz dan je2008osam na e stoiz dan je2009devetnaestoiz dan je2010dvadesetoiz dan je2011dvadesetprvoiz dan je2012dvadesetdrugo iz dan je2013dvadesettre eiz dan je2014iz da va BB-SoftPal mi ra Tol ja ti ja 5, Be o gradtel/fax: 011/2602-027, ; e-ma il: of fi 1 12/30/2014 10:08 AM Page 5 Ured nik:Mr ph spec.

DVADESETČETVRTO IZ DAN JE RE GI STAR LE KO VA _____ _____ 2015 pr vo iz dan je 1992 dru go iz dan je 1993 treće iz dan je 1994

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 2015 - Здравствена установа Дом ...

1 Registarlekova2015 Registarlekova2015naslovna:naslovna 12/30/2014 10:07 AM Page 101uvod:Layout 1 12/30/2014 10:08 AM Page 201uvod:Layout 1 12/30/2014 10:08 AM Page 301uvod:Layout 1 12/30/2014 10:08 AM Page 4 DVADESET ETVRTO IZ DAN JERE GI STAR LE KO VA_____2015pr voiz dan je1992dru goiz dan je1993tre eiz dan je1994 e tvr toiz dan je1995pe toiz dan je1996 e stoiz dan je1997sed moiz dan je1998osmoiz dan je1999de ve toiz dan je2000de se toiz dan je2001je da na e stoiz dan je2002 dva na e stoiz dan je2003tri na e stoiz dan je2004 e tr na e stoiz dan je2005pet na e stoiz dan je2006 esna e stoiz dan je2007se dam na e sto iz dan je2008osam na e stoiz dan je2009devetnaestoiz dan je2010dvadesetoiz dan je2011dvadesetprvoiz dan je2012dvadesetdrugo iz dan je2013dvadesettre eiz dan je2014iz da va BB-SoftPal mi ra Tol ja ti ja 5, Be o gradtel/fax: 011/2602-027, ; e-ma il: of fi 1 12/30/2014 10:08 AM Page 5 Ured nik:Mr ph spec.

2 Iva no vi Ljil ja naAu to ri:Mr ph spec. Iva no vi Ljil ja naMr ph spec. Stan ko vi Ra daMr ph spec. tr bac Je li caMr ph spec. Du i Mi la naRe cen zen ti:Aka de mik Prof. dr Dra gan Mi ci Prof. dr Gor da na Vu le taProf. dr Mi lo rad Pa vlo vi Prof. dr Mi li ca Pro stranKom pju ter ska ob ra da:Ni ko la Vu ke li , ni ko tam pa:Efekt Print, Be o gradtel/fax: 011/2393 - 940 01uvod:Layout 1 12/30/2014 10:08 AM Page 6 PREDGOVOR Registar lekova 2015 obuhvata lekove registrovane za upotrebu u Republici Sr-biji. Registracijiski podaci su preuzeti sa sajta Agencije za lekove i medicinska sred-stva RS i dokumentacije proizvo a a. Za podatke koji se odnose na indikacije, dozi-ranje, kontraindikacije, ne eljena dejstva i druga upozorenja, kori ena je literaturakoju su proizvo a i dali na uvid (registracijska dokumentacija), kao i relevantna stru- na literatura iz ove oblasti (BNF septembar 2014; AHFS Drug Information 2014; Mar-tindale 38 edition, 2014; i dr.)

3 Kako je odre ivanje optimalne doze leka slo en postupak, na koji pored indika-cija, interakcija i stanja fiziolo kih funkcija obolelog uti u i brojni drugi faktori, na-vedene doze treba prihvatiti kao orijentacione, to obavezuje da se precizna uputstvapotra e u odgovaraju oj stru noj podaci o lekovima u Registru lekova 2015 su sistematizovani u etiri celine:I - predstavlja podatke koji bli e odre uju svaki lek, a sistematizovani su po abe-cednom redu za ti enih imena lekova. Registar lekova sadr i i registrovane biljne le-kove (u spisku obele eni zelenom bojom), tradicionalne, kao i registrovane homeopat-ske lekove (u spisku obele eni crveno-braon bojom). Lekovi koji imaju re im izdava-nja BR u abecednom spisku lekova su obele eni plavom bojomII - sastoji se od abecednog spiska internacionalnih neza ti enih naziva lekova (INN)( uti deo)III - lekovi su grupisani po ATC klasifikaciji (sivi deo)IV predstavlja spisak proizvo a a sa pripadaju im lekovima (zeleni deo)V izdvojen je spisak nosioca dozvola lekova sa spiskom proizvo a a za ije leko-ve su nosioci dozvole, date su adrese i kontakt telefoni (narand ast deo)Skre emo pa nju na im korisnicima da smo pojedine farmaceutske oblike zbogdu ine, morali u tekstu da skra ujemo (npr.)

4 Koncentrat za rastvor za infuziju je za inf. itd ), pa upu ujemo na kori enje Registra 2015 e zbog a urnosti i br eg dostavljanja biti objavljivanepreko sajta se da e ovako koncipiran Registar omogu iti brzo i lako snala enjesvih korisnika u oblastima zdravstva vezanim za svima koji su pomogli tampanje Registra lekova za 2015. , januar Autori 01uvod:Layout 1 12/30/2014 10:08 AM Page 701uvod:Layout 1 12/30/2014 10:08 AM Page 8A2015:Layout 1 12/30/2014 11:41 AM Page 4R05CB01 (BR)(acetilcistein)mukolitik678 ACC, Salutaspra ak za oralni rastvor 20 x 100mg i 200mgACC Hot pra ak za oralni rastvor 20 x 200mg i 10 x 600mgACC Saftpra ak za oralni rastvor (20mg/ml) 30gACC Kidsoralni rastvor (20mg/ml) 100mlACC, LekACC akut 100 ume a tabl. 20 x 100mgACC akut 200 ume a tabl. 20 x 200mgACC akut 600 ume a tabl. 10 x 600mg UPOTREBAlek se uzima posle jela, tokom upotrebe treba unositi vi e te nosti, pra ak i ume a tabl.

5 Seuzimaju rastvoreni u vodiodrasli i deca iznad 14 godina: 2 - 3 x 200mg, ili 1 x 600mg, ne vi e od 600mg dnevnodeca: 2 - 3 x 100mg (2 - 5 godina), 2 x 200mg (6 - 14 godina)PARALELEF luimucilN02BA01 (BR)Acetisal pH 8, Galenika analgoantipiretik641(acetilsalicilna kiselina)gastrorezistentna tabl. 20 x 500mg UPOTREBA odrasli i deca iznad 16 godina: 500mg - 1g na 4 - 6 sati, Max. 4g dnevnoPARALELEA nbol, Andol 300, Aspirin, Aspirin protect 300, Cardiopirin Forte, Midol 300B02AA02 (SZ) Acido Tranexamico Bioindustria , Bioindustria (traneksaminska kiselina)hemostatik484rastvor za iv 5 x 500mg/5mlUPOTREBA3 x 0,5 - 1g sporom iv - 50mg/kg kontinuiranom inf. tokom 24 sataPARALELET ranexamic Medochemie(aciklovir) antivirotikAciklovir, Union MedicD06BB03 mast (5%) 5g532 Aciklovir, ZdravljeJ05AB01 tabl. 25 x 200mg583D06BB03 krem (5%) 5g532 UPOTREBA oralno - odrasli i deca iznad 2 godine: 200mg na 4 sata tokom 5 dana (herpessimpleks, terapija); 4 x 200mg ili 2 x 400mg tokom 6 meseci (herpes simpleks,prevencija); 800mg na 4 sata tokom 7 dana (herpes zoster)- deca do 2 godine: pola doze za odraslelokalno: na 4 sata mazati herpeti ne lezije, tokom 7 danaPARALELEH elpexRegistar lekova 201510a:Layout 1 12/30/2014 12:34 PM Page 10J01CR05 (SZ) Acipirin, Laboratorio Reig Jofre ureidopenicilin570(piperacilin + tazobaktam)pra ak za rastvor za iv 1 x (4g + 0,5g)UPOTREBA odrasli i deca iznad 12 godina: 4,5g na 8 satiPARALELEP iperacillin/Tazobactam, Piperacillin/Tazobactam Aurobindo, Piptaz, TazocinM05BA08 (SZR)Aclasta, Novartis Pharma Stein vajcarska bisfosfonat634(zoledronska kiselina)rastvor za inf.

6 1 x (0,05mg/ml) 100mlUPOTREBA osteoporoza, Paget-ova bolest: 5mg sporom iv infuzijom (tokom 15 minuta) jednom godi njePARALELEZ oledronat SandozM01AH01 Aclexa, Krka terapija artritisa628(celekoksib)kaps. tvrda 10, 20, 30 i 60 x 100mg i 200mgUPOTREBA zbog kardiovaskularnog rizika lek se koristi najkra e mogu e vreme u najni oj efektivnojdoziosteoartritis: 2 x 100mg ili 1 x 200mgreumatoidni artritis, ankiloziraju i spondilitis: 2 x 100mg ili 1 x 200mg, izuetno 2 x 200mg ili 1 x 400mgmaksimalna dnevna doza: 400mgPARALELEC elebrexR06AX13 Actalor, Zdravlje antihistaminik681(loratadin)tabl. 10 x 10mgUPOTREBA odrasli i deca iznad 12 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg)deca 2 - 12 godina: 5mg dnevnoPARALELEC laritine, Flonidan, PressingN06AB05 Actapax, Zdravlje antidepresiv659 (paroksetin)film tabl.

7 30 x 20mg i 30mgUPOTREBA depresija, socijalna fobija, generalizovani anksiozni poreme aj, posttraumatski stresni poreme aj:20mg dnevno, po potrebi pove avati za 10mg dnevno do Max. 50mg dnevnoopsesivno kompulzivne bolesti, pani ni poreme aji: 40mg do Max. 60mg dnevnoPARALELEA rketis, Paroksetin, Paroksetin PharmaS, Paroxetin Sandoz, SeroxatM01AX17 Actasulid, Zdravlje nesteroidni antireumatik629(nimesulid)tabl. 20 x 100mgUPOTREBA2 x 100mg posle jela, Max. 400mg dnevno, terapija traje najdu e 14 dana u kontinuitetuPARALELEN imulid, Nimulid MD11 Registar lekova 2015 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZa:Layout 1 12/30/2014 12:34 PM Page 11N05AH04 Actawell, Zdravlje antipsihotik654 (kvetiapin fumarat)film tabl. 60 x 25mg, 100mg, 150mg, 200mg i 300mgUPOTREBAkod dece nije dovoljno ispitanaodrasli - shizofrenija: 2 x 25mg (I dan), 2 x 50mg (II dan), 2 x 100mg (III dan), 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan), a od IV dana pode avati dozu u zavisnosti od odgovora bolesnika urasponu 150 - 750mg dnevno- mani ne epizode u sklopu bipolarnih poreme aja: 100mg (I dan), 200mg (II dan), 300mg (III dan), 400mg (IV dan), pove avati uzavisnosti od odgovora do Max.

8 800mg nadan, uobi ajeno 400 - 800mg dnevnostariji od 65 godina: 25mg dnevno (po etno), zatim dozu pode avati u zavisnosti od odgovora za 25 - 50mg dnevnoPARALELEK ventiax, Kvetiapin PharmaS, Q-PIN, Seroquel, Seroquel XR, TrekstaL04AC07 (SZR)Actemra, Roche imunosupresiv za terapiju reumatoidnog artritisa623(tocilizumab)koncentrat za rastvor za inf. 1 x (20mg/ml) 4ml, 10ml i 20mlUPOTREBA odrasli i deca iznad 18 godina - preporu ena doza: 8mg/kg, ali nikako manje od 480mg, jednom u 4 nedeljeJ07AG01 (Z) Act-HIB, Sanofi Pasteur vakcina protiv H. influence tip B590(kapsularni antigen hemofilus influence tip B)pra ak i rastvara (u pricu) za rastvor za inj. sc im 1 x 10 g/0,5mlUPOTREBA deca 2 - 6 meseci: 3 doze po 0,5ml u razmaku 1 - 2 meseca, revakcinacija za 12 meseci6 - 12 meseci: 2 doze po 0,5ml u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci1 - 5 godina: samo jedna doza od 0,5mlB01AD02 (SZ) Actilyse, Boehringer Ingelheim Nema ka antikoagulans - enzim483(alteplaza)pra ak i rastvara za rastvor za iv 1 x 50mg/50mlUPOTREBA akutni infarkt miokarda (6 sati od pojave simptoma): 15mg iv bolusom, zatim infuzijom 50mg tokomprvih 30 minuta, zatim 35mg infuzijom tokom60 minuta do Max.

9 Doze od 100mgakutni infarkt miokarda (6 - 12 sati od pojave simptoma): 10mg iv bolusom, zatim infuzijom 50mgtokom prvih 60 minuta, zatim 10mginfuzijom tokom 30 minuta do Max. doze od100mg u toku 3 sataplu na embolija: 10mg iv bolusom tokom 1 - 2 minuta, zatim 90mg iv infuzijom tokom 2 sataakutni ishemijski mo dani udar: 0,9mg/kg (Max. 90mg), i to 10% doze iv bolusom tokom 1 - 2 minuta,zatim 90% doze iv infuzijom tokom 60 minutaA10AB01 Actrapid Penfill, Novo Nordisk insulin brzog dejstva468(insulin humani kristalni)rastvor za inj. u ulo ku sc 5 x (100ij/ml) 3mlUPOTREBA doziranje je individualnoPARALELEH umulin R, Insuman RapidRegistar lekova 201512a:Layout 1 12/30/2014 12:34 PM Page 12N07CA01 Acuver, Laboratorio Farmacologico Milanese terapija vertiga665(betahistin-dihidrohlorid)oral ni rastvor (8mg/doza) 60ml i 120ml UPOTREBA propisana doza leka se prenese u pumpicu za doziranje, razbla i sa 100ml vode i popije, tokomili posle jelaodrasli: 3 x 8 - 16mgPARALELEB etahistin PharmaS, Betaserc, Urutal, VestiboL01XC12 (SZ) Adcetris, Takeda Italija monoklonsko antitelo607(brentuksimab vedotin)pra ak za koncentrat za infuziju 1 x 50mg UPOTREBA odrasli: 1,8mg/kg infuzijom toko 30 minuta, svake 3 nedeljeM04AA03 Adenuric, Menarini Group antiurik632(febuksostat)Adenuric 80film tabl.

10 28 i 56 x 80mgAdenuric 120film tabl. 28 i 56 x 120mg UPOTREBAlek se uzima nezavisno od jelasamo odrasli: 1 x 80mg a ako je serumska vrednost mokra ne kiseline iznad 6mg/dl (357mcmol/L)posle 2 - 4 nedelje mo e se primeniti 1 x 120mgN02BE51 (BR) Adolorin, Kwizda Pharma analgoantipiretik642(paracetamol + propifenazon + kofein)tabl. 10 i 20 x (300mg + 250mg + 50mg) UPOTREBA3 - 5 x 1 tabl. dnevno, po potrebiPARALELEC affetin sc, Kofan instantR01AB01 (fenilefrin + trimazolin) dekongestiv670 Adrianol, Zdravljekapi za nos, rastvor (1mg + 1,5mg)/ml 10mlAdrianol T, Zdravljekapi za nos, rastvor (0,5mg + 0,5mg)/ml 10mlUPOTREBAA drianolprimenjivati najdu e 5 dana kontinuiranoodrasli i deca iznad 12 godina: 3 - 4 x 1 - 3 kapi u obe nozdrveAdrianol Tprimenjivati najdu e 3 dana kontinuiranodeca 6 - 12 godina: 3 x 2 kapi u obe nozdrve13 Registar lekova 2015 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZa:Layout 1 12/30/2014 12:34 PM Page 13L01DB01 (SZ) (doksorubicin hlorid) citostatik - antibiotik604 Adriblastina CS, Pfizer Australijarastvor za inj.


Related search queries